Инамлыкъ тувдура

Шо ягъындан алгъанда, борагъанлыланы савлукъгъа янашыву хыйлы башгъа юртлулардан къолай гёрюне. Айтагъаным, Гюйдюрмес районну бир юртунда да Борагъан юртда чакъы докторлар ва медицина къуллукъчулар ёкъ. Бу халкъыбызны сабур-саламатлыгъымы, асиллигими яда яшав сынавуну токъташгъанлыгъымы – айтма базмайман. Тек насиби чи дюр экени белгили. Шондан къайры да, йылдан-йылгъа оланы сан яны ва санаву оьсегени бизин сююндюрмей болмай. Бу макъалада биз охувчуну бирдагъы бир яш, гележеги бар докторубуз Мавлет Самавдиевич Межитов булан таныш этмеге сюебиз.

М.С.Межитов 1987-нчи йыл Борагъанда тувгъан, 2004-нчю йыл Борагъан орта школаны лап оьр къыйматлагъа да битип, Белоруссиягъа барып, уьстюнлю кюйде экзаменлер де берип, Витебск шагьардагъы «Халкъланы дослугъу» деген орден булан савгъатлангъан медуниверситетни лечебный бёлюгюне тюше.

– Доктор касбуну сайламагъынга не йимик себеплер болду? – деймен огъар.

– Атам-анамны ой беривю булан яшдан берли де доктор охувгъа тюшмекни мурат этип, къасткъылып охудум, – дей Мавлет.

– Касбунгну ушатамысан? Къыйын иш деп сёйлейгенлер бар, – деймен.

– Касбумну нечакъы да ушатаман. Аврувгъа сёз булан да, дарман булан да кёмек этип, ону юзюнде пашманлыкъны орнуна шатлыкъ, юрегинде савлугъуна инамлыкъ тувдурмакъ мени учун – уллу рагьатлыкъ ва сююнч, – дей Мавлет инамлы кюйде.

2010-нчу йыл Мавлет Межитов медуниверситетни уьстюнлю кюйде битдире. Ол Бобруйск шагьарны «Скорая помощь и интенсивная терапия»   деген къуллугъуну врачыны борчларын кютюп, интернатурадан оьте. 2011-нчи йыл шо къуллукъну баш врачы къургъан комиссиягъа Мавлет экзаменни лап оьр къыйматгъа берген. 2012-нчи йыл Мавлет ата-анасыны тилевюне гёре Борагъангъа къайта ва шо йыл Грозныйны 3 номерли клиника азарханасыны аврувланы къабул этеген бёлюгюню врачы да, кардиология бёлюкде доктор  да болуп ишлеп башлай.

Азархананы баш врачыны айтывуна гёре, Мавлет – оьзюню касбусун танг билеген, аврувларда оьзюне инамлыкъ тувдуруп болагъан врач. Оьзю булан ишлейген врачлар, медсестралар ва башгъа къуллукъчулар булан уллу иш гелишли аралыкъ тутуп бажара. Шонда ишлейген аз вакътини ичинде де яхшы абур-сый къазанмагъа бажаргъан. Гьатта бир-бир врачлар булан яхшы ювукълугъу бар. Терапевт бёлюкню заведующийи Асгьаб Висович Саралаповну да, Мавлет Самавдиевични де арасындагъы ювукълукъ герти къурдашлыкъгъа айлангъан. Ингдеси, Мавлет Самавдиевичге аврувлар бек инана. Гьатта ону излеп башгъа ерлерден гелегенлени санаву гюн сайын арта. Шо – Мавлет Самавдиевични берекетли гележеги баргъа герти шагьат.

2013-нчю йыл М.С.Межитовну кардиология бёлюкню заведующийи этип белгилейлер.

 М.С.Межитов савлукъ сакълав министерликни савгъаты ва республикада янгы тасдыкъ этилген парламентни гьюрметлев медалы булан да савгъатлангъан. Биз, ону шо уьстюнлюклери булан гьакъ юрекден къутлап: «Къастынг натижалы, абурунг-сыйынг артымлы, бетинг ярыкъ болсун!» – деп айтмагъа  сюебиз.

 

 

Шагьраний гьажи Батаев.

Мычыгъыш Республика, Борагъан.

СУРАТДА: Мавлет Межитов.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля