Игитни атын эл билер

 

 

Кёбюсю юртларда тезден орунлашып турагъан тухумланы, агьлюлени арасында да бири-бирисине ошамай, яшавун оьзтёрече къуруп юрютегенлери аз ёлукъмай. Олар не четимликлеге ёлукъса да, не къыйынлар гёрсе де, чул билдирмей, эки янындагъылагъа чыгъармай, ичинде сакълап яшайлар.

 

Янгы Къумукъдагъы Ибрагьимовланы тухумуну вакиллери шолай, гьариси оьзюню хас ёлун танглап, яшавларын да къургъанлар. Бу тухумну бир бутагъыны вакили Мурат Ибрагьимов 1971-нчи йылда тувгъан, юрт школада 9 класны битдирген сонг, Буйнакскидеги юрт хозяйство училищеге тюшюп, трактор ва машин гьайдавчуну касбуларына ес болгъан. Владивосток шагьарда асгер къуллугъун кютюп къайтгъанда Мурат ата юртундагъы совхозда тракторда ишлей, сонггъа таба райондагъы колоннада машин гьайдавчу болуп загьмат тёге. Юртлу къыз Айзанат булан уьйленип, буланы татывлу агьлюсюнде арт-артындан уьч авлет де тува.

2018 –нчи йыл уланы Зайирбек асгерде къуллукъ этме чакъырыла ва Москва областдагъы Липецк шагьарда асгерлик борчларын кютюп уьюне къайта. Арадан 6 ай гетип ол Владикавказда контракт язып Ингуш Рес­публикадагъы асгер бёлюкде къуллукъ  этме башлай. 2022-нчи йылны башында Зайирбек ёлдашлары булан бирге Украина бойда юрюлеген хас гьаракатда ортакъчылыкъ этме бара.

Украина булан дазу бойда къурулгъан ва янгы аякъгъа мине турагъан Россияны областларыны ватандашларын бендеровчу миллетчилерден ва уллу акъчалагъа сатылып, тышдан гелип оланы якълайгъан уьюрлеринден къоруп сакълайгъан бизин асгерчилеге, нече тюрлю бетге-бет къаршы турувлардан, сынавлардан оьтмеге тюшген. Шолай, Зайирбек Ибрагьимов БТР-ни гьайдап, командирлени гезикли тапшурувун кютме барагъан ерде  намарт бендеров-чулар яшырып салгъан  минагъа къаршы болуп къалып, машининеси булан атыла. Авур кюйде яраланса да, ол сав къала.

Уьстюне етишип гелген асгер ёлдашлары кёмек этип, ону тезликде санчастгъа тапшуралар. Госпитальдагъы врачлар ярасын багъып  къолай этгенде, Зайирбек уьюне, ата-анасыны янына къысгъа болжалгъа гелип эки жума ял ала ва гене де асгер ёлдашларыны янына барма алгъасай. Бугюнлерде де Зайирбек оланы арасында болуп,  ана Ватанына гьалал къуллукъ этивюн узата.

Ватанны, халкъны алдындагъы асгер борчун кюте туруп, къоркъув не экенни билмейген къоччакъ улан Зайирбек Муратовичге Россия Феде-рацияны Президенти В.В.Путинни Указы булан 2022-нчи йылны ноябр айында Жуковну медалы тапшурулгъан

Зайирбек Ибрагьимовну бизин Ватанны фашист миллетчилерден ва оланы уьюрлеринден якълавда гёрсетеген къоччакълыгъы,  шимал якъда загьмат тёгеген атасы Мурат, юртдагъы почта бёлюкде чалышагъан анасы Айзанат, дос-къардашы ва юртлулары учун да уллу оьк­темлик болуп токътай.

 

Казим КАЗИМОВ.

СУРАТДА: Зайирбек Ибрагьимов.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля