«Эсделикни бавунда» — биринчи ишлер

 

 

Дагъыстанны Башчысы С.А.Меликовну давланы игитлерине багъышлангъан эсделик бавланы къурувгъа  байлавлу тапшурувун яшавгъа чыгъармакъ муратда Къаягент районну юртларында актив иш оьтгериле. Агьамиятлы гьаракатны алдында Къаягент районну башчысы Магьаммат Элдерханов юрюй. Шо гьакъда ол бир нече генгешлер оьтгерген. Загьмат коллективлени ёлбашчыларыны алдына хас масалалар салгъан.

 

Районда лап уллулардан саналагъан Къаягент юртда шо гьаракатгъа юртлулар биринчилерден болуп сеслендилер. Оланы тилевлерине гёре юртну темиркъазыкъ ягъасында ерлешген «Къургъакъ» авлакъда эсделикни бавун къурмагъа ерли «Къаягент» деген пачалыкъ унитар предприятие 2 гектар ер белгилеген. Шону булан тамамланып къалмай, предприятиени директору Магьамматшакир Алибеков предприятиени коллективини арасында англатыв иш юрютюп, октябрни 24-нчю гюнюнде бавгъа гёрсетилген топуракъны сюрдюртген, тегишлеген. Сонг бир гюнню узагъында булкъа оьтгерип, бавну ичинде тереклер орнатылажакъ ерлени белгилеген, ону айланасын бегетмек муратда бетон къазыкълар тургъузгъан. Октябрни 28-нде коллектив экинчи гезик бав болажакъ ерге гётерилди. Сав гюнню боюнда этилген экинчи гьаракатны натижасында бавну айланасы сетка тутулуп бегетилди.

Совет гьукуматны йылларында актив юрюлюп гелген субботниклер яшавгъа янгыдан къайта. Олар адамланы бирлешдире, гьар загьмат коллективде бар гючлени ачыкъ этип гёрсете.

Эсделикни бавунда дагъы да этилежек яхшы ишлер гёз алгъа тутулгъан. Оланы барысы да яшавгъа чыгъарылажагъына биз шекленмейбиз. Яхшы ишлеге генг ёл демеге сюебиз.

 

Магьамматрасул ИБРАГЬИМОВ,