Дипломлар алып къайтгъан

Бизин Дагъыстанны атындан фес­тивальгъа Буйнакск районну маданият ва китапхана центрыны ёлбашчысы, Дагъыстан Республиканы маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу Рукъуят Иразутдинова, Дагъыстанны ат къазангъан артисти, Эрпелидеги тамазаланы хоруну актив ортакъчысы Насрутдин Лабазанов ва Атланавулда яшайгъан йырав, агъачкъомузну уста кюйде согъуп билеген Сад­рутдин Халимбеков барып гелдилер.

Оланы гьакъында айта туруп, бизин якълы йыравлар булай халкъара фестивалларда, концертлерде актив кюйде ортакъчылыкъ этегенни айрыча эсгерме тийишли. Мисал учун, Н. Лабазанов бырынгъы халкъ йырланы йырлайгъаны кёп бола, нечесе Бютюнроссия конкурсларда, фестивалларда, музыкалы майданларда ортакъчылыкъ этген. Аллагь берген пагьмусу булангъы адам. Ону тавушуна тыш пачалыкъларда яшайгъанлар да тынгла­гъан.

С. Халимбеков гиччи заманындан берли ата юртундагъы инчесаният школагъа юрюп, агъачкъомуз сокъмагъа уьйренген. Ол къумукъланы бырынгъы кюйлерин согъуп, Йырчы Къазакъны йырларын йырлап кёп санавдагъы конкурсланы дипломанты болгъан. Буссагьат Атланавулдагъы яшланы инчесаният школасында ишлей.

Бизин йыравлар Элистадагъы фестивалда да къумукъланы халкъ йырларын айтып, къаравчуланы гючлю харс урувларын къазангъан. Насрутдин Лабазанов шонда «Боза йырны» йырлагъан. Садрутдин буса, агъачкъомуз да согъуп, «Къарткъожакъны йыры» булан къаравчуланы таныш этген.

Белгили экени йимик, шо къумукъ халкъ эпос йыры бизге халкъ авуз яратывчулугъундан гелген ва бугюнлеге ерли наслудан-наслугъа бериле туруп сакълангъан. Бизден алдагъылар да о йырны агъач­къомуз да согъуп йырлай болгъанлар.

Эки гюн юрюлген фестивальда олар хыйлы яратывчулукъ ёлугъувларда ортакъчылыкъ этген, башгъа миллетлени маданияты ва инчесанияты булан таныш болгъан. Бу фестивальны бары да ортакъчылары янгыз оьзлени халкъына хас бырынгъы йырланы йырлап къоймагъан, милли опуракъларын да гёрсетген.

Фестивальны ачылыву ва инчесаниятны усталарыны концерти къалмукъланы милли драма театрыны бинасында оьтген. Гелген къонакъланы къаршылап, олагъа яхшы ёравларын айтып, Къалмукъ республиканы билим ва илму ишлеге къарайгъан министри Л. Васильева ва Халкъ Хуралыны (парламенти) председателини заместители Х. Эльбиков сёйлеген.

Артындагъы гюн буса фестивальны ортакъчыларыны чыгъышлары болгъан. Олар барысы да оьзлени ана тилинде йырлагъан, къаравчулагъа оьзлени милли йыр хазнасыны байлыгъын-теренлигин гёрсетген. Фестивальны ортакъчылары – жагьиллер де, уллулар да шонда йырлар йырлагъан, бийивлер гёрсетген.

Гьар тюрлю миллетлени маданиятын, халкъ авуз яратывчулугъун, милли ги­йимлерин малим этеген булай фестиваллар халкъланы арасындагъы дослукъну беклешдире, бырынгъы халкъ йырланы сакълама болушлукъ эте. Фестивальда ортакъчылыкъ этгенлени кёбюсю шо гьакъда эсгергенлер.

Бизден баргъанлар Р. Иразутдинова, Н. Лабазанов ва С. Халимбеков «Бырынгъы халкъ эпос йырлары – Жангарны топурагъында» деген фестивальны актив ортакъчылары гьисапда дипломлар ва савгъатлар алып къайтгъан.А. Залимханов.

Суратда: фестивальны ахырында шону ортакъчылары алдыргъан сурат.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля