Дагъы да  билим берив ожакълар ачылажакъ

 

 

Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов артда оьтгерген жыйынында республикада школаланы къурулушуну ва ярашдырыв ишлерини гьакъында айтды.

 

2023-2024-нчю йылларда «Демография» ва «Билим берив» деген милли проектлеге гёре Дагъыс­танда 65 охув ожакъ ачылма герек: шолардан 54-сю  школалар ва 11-вю — яшлар бавлары. Янгы охув йылгъа 13 школа ва 4 яшлар баву ачылгъанны гьакъында айта туруп, С. Меликов къалгъанларыны иши давам этилегенни де эсгерди.

Йылны ахырына  дагъы да 1450 яшгъа ери булангъы 7 школа ва 430 яшгъа 4 яшлар баву да ачылма герек. Шоларда ишлемек учунгъу ихтияр кагъызлар гьазирленип бите тура. Билим берив ожакъланы арасында Къоркъмаскъаладагъы школа да бар.

Дагъыстанны къурулуш, архитектура ва ЖКХ министри Артур Сулейманов билдирген кюйде, эсгерилген билим берив ожакъланы айланасын онгарыв ишлер юрюлюп тура. Ол бу йылгъа деп гёрсетилген бары да федерал программалар толу кюйде кютюлежекни де билдирди.

Жыйынны жамын чыгъара туруп, С.Меликов заман аз къалгъангъа гёре, 2 смен этип де ишлени толу кюйде заманында тамамлама герекни айтды ва депутатланы янындан тергев юрютсе яхшы боларны да билдирди.