Дагьнили ашлары булан…

 

 

Бабаюртда Б. Сатыбаловну атындагъы 2 номерли орта школаны ашханасы «2023-нчю йылны школаларында инг яхшы ашхана» деген бютюнроссия конкурсуну регион бёлюгюнде савгъатлы ерге ес болгъан. Биринчиликге ва савгъатлы ерлеге ес болгъанлар Дагъыстан Республиканы билим берив ва илму министерлигинде савгъатланды. Школаны директору Динара Алиевагъа да диплом тапшурулду.

 

Школаны муаллимлери, савлай коллективи бираз алда, оьзлени ашханасы республикада лап да яхшысы болуп олай оьрлюклеге етер деп эсине де гелмей болгъандыр десе де ярай. Неге тюгюл де, школа къурулуп, къоллавгъа берилгенден берли, ол ярты ишленген деп санала эди. Тек артдагъы бир нече йылны ичинде районну башчысы Даниял Исламовну къаст этивю булан, школаны бинасыны ашхана бар ягъы онгарылып, гетген йыл охутув ишин юрютмек учун ихтияр да алды.

Бабаюрт районну билим берив управлениесини ёлбашчысыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Мурат Вагьабов эсгереген кюйде, республикада «Юрт школаны инг яхшы ашханасы» деген конкурсда биринчилени арасында болмакълыгъы, районда артдагъы вакътиде этилеген яхшы ишлени исбатлай.

«Эсгерилген школада 3 йыл алда ашхана болмай, охувчулар огъар къыйышывлу онгарылгъан кабинетде ашай эдилер. Бугюнлерде буса, бу школаны ашханасы инг де яхшыларыны арасына гирген», – дей М. Вагьабов.

 

Герейхан ГЬАЖИЕВ,