Бырынгъы Дербентде газетлени байрамыБугюн, 2013-нчю йылны декабр айыны 23-нде, Уллубий Буйнакскийни атындагъы орамда ерлешген Лезги театрда бизин республикабызда чы­гъарылагъан милли газетлерибизни гьюрметине ва язылывну масъаласына байлавлу болуп байрам шатлыкълар оьтгерилди…

Биринчи къабатда милли газетлени тарихине ва оланы бугюнгю къысматына байлавлу китаплар, газетлер, журналлар тизилип салынгъан…

– Хошгелдигиз, – деп, къараявуз, эсли чагъына етишген исси ва рагьмулу къараву булангъы тамаза «Ёлдашны» вакиллерин алгъышлап къаршылай. – Бизин белгили Мурат Гьажи йимиклени гьюрметин ер болмагъа къоймайыкъ. Охувчулар ону йимик эревюллю адамларыбызны къысматы гьакъда язылагъан къужурлу макъалаланы гёзлейгени гьакъда унутмайыкъ.

– Багъышлап къоюгъуз, сиз кимсиз, таныш болма яраймы?

– Мен – Зайнал Бабаевмен. Дербент шагьарны ветеранларыны президиумуну ва жамият советини вакилимен. Сонг да, Дербентни лап да тезде къурулгъан Ма­гъал авулуну советини председателимен. «Дербент» деген азербайжан тилде чыгъарылагъан республика милли газетибизни штатда тюгюл мухбиримен. Дагъы да узатайымы?

– Бизин милли газетлерибизни охувчуларына не зат ёрамагъа сюесиз?

– Мен бугюн «Ёлдаш» булан бетге-бет ёлукъгъаныма оьтесиз шатман. Ол оьз миллетине герти къурдаш экенине бир де шеклик ёкъ. Бизин тюрк дюньяны маданиятыны савлай дюньягъа малим этивдеги къошумугъуз саялы да сизге баракалла деп айтмагъа, яхшы ёл ёрамагъа сюемен…

Байрамны ортакъчылары айбатлы ва мукъаятлы къурулгъан, уллу бинаны экинчи къабатында ерлешген залгъа чыгъабыз.

– Россияда гелеген 2024-нчю йыл маданиятны йылы деп белгиленген, – дей туруп башлады оьзюню сёзюн Дагъыстанны печат ва маълумат къуралларыны минист­рини замес­тители Миясат Муслимова. – Шону гьисапгъа алып, бизин республикабызда хас чаралар бу йылны ахырындан тутуп абат алагъаны англашыла. Бугюн бырынгъы Дербентде оьтгерилеген милли газетлерибизни байрамы да шону ачыкъдан ташдыра. Жамиятны, экономиканы, маданиятны оьсювюнде бизин милли печат къуралларыбыз артда къалмай, алгъа юрюгенни сюебиз. Янгы къайдалар, мердешлер булан янаша терс ёллагъа бойсынмасын учун, оьз тарихибизни оьсюп гелеген яш наслулагъа сингдирив бугюн бизин алдыбызда токътагъан лап да агьамиятлы ва аслу борч экени гьакъда унутма тюшмей.

Республикабызны маълумат къуралларыны вакиллерини атындан чыгъып сёйлеген «Ёлдаш» газетни баш редактору Камил Алиевни алда токътагъан масъалалагъа байлавлу пикруларындан сонг генг кюйде гьакълашыв башланды.

– Мени маслагьатдашым Камилни пикрулары булан толу кюйде рази­мен, – деп башлады оьзюню сёзюн «Дербент» деген азербайжан тилде чыгъарылагъан республика газетни баш редактору Гьажимагьмут Алифханов. – Районланы ва шагьарланы газетлерин айтмай къойсакъ да, бугюн бизин республикабызда 17 милли тилде газетлер чыгъарыла. Шоланы арасында оьзюне 96 йыл тамамлангъан «Ёлдаш» газетибизни сынаву бизге лап да пайдалы экени гьакъда айрыча эсгермеге герек деп эсиме геле. «Ёлдаш» милли мердешлени узата тутуп, янгы заманны алдынлы къайдаларын къоллап маълумат берегени сукъландыра ва уьлгюге лайыкълы. Мен билемен, бугюн ону охувчулары, газетге язылагъанланы айтмагъанда, Итнернетдеги «Къумукъ сайтдан» пайдаланагъанлар дагъы да 27 пачалыкъда яшай…

Милли газетлерибизни республикабызны къыбла боюнда оьтгерилген фес­тивалында ортакъчылыкъ этген «Дагъыс­танлы къатын», «Лезги газет», Дербентде чыгъарылагъан «Дербентские вести» ва «Известия» деген газетлени вакиллерини сёйлевлери залда жыйылгъанланы рази къалдырды.

«Табасаранны танглары» деген милли газетни къуллукъчусу Элмира Ашурбекова гьар милли газет оьз халкъыны жан азыгъы болагъаны гьакъда мисаллар булан ташдырып таъсирли кюйде сёйледи.

Милли газетлени охувчуларыны сёйлевлеринде маълумат къуралланы ишиндеги четим масъалалар да гёзден гечирилди. Неге тюгюл, газетлер охувчулагъа почтадан таба оьз заманында етишдирилмей. Шогъар да къарамайлы, къуллукъланы-етишдиривню багьалары йыл сайын артып тербейгени охувчуланы янындан разисизликлер тувдура.

«Ватан» деген тат тилде чыгъарыла­гъан милли газетни баш редактору Виктор Михайловну сёйлевюнде газетлеге язылагъанланы ва язагъанланы сыдыраларын толумлашдырмакъ учун нечик ёлланы танглама тюшегени гьакъда ойлашма чакъырыв этилди.

Жыйынны ахырында Миясат Шейховна шо пикруну узата туруп, не этмеге герек, язылагъанланы санаву неге кемий деген соравланы гьисапгъа алып, гележекде де шу ёрукъдагъы ёлугъувланы оьтгермеге тюшегени гьакъда айрыча эсгерди. Жы­йынны ортакъчыларын гелеген Янгы йыл булан къутлай туруп, уьс­тюнлюклер ва савлукъ булан аманлыкъ ёрады.

Къ. Къараев.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля