Бизин ишибизде гьалаллыкъ тарыкъ

Педколлежни яхшы къыйматлар булан да битдирип, ата юртуна къайта ва юрт мактапда муаллим болуп ишлеме башлай. Кёп йыллар муаллим болуп ишлеген сонг, Нюрияханым Камалутдиновагъа юртдагъы яшлар бавунда («Ручеёк» № 8) ёлбашчыны ишин кютмекни таклиф этелер.

1986-нчы йылдан бугюнлеге ерли Н. Камалутдинова яшлар бавунда ёлбашчы болуп ишин узатып тура. Шондан берли арадан 27 йыл оьтген.

2010-нчу йылда яшланы тарбиялавда кёп йылланы узагъында загьмат тёкгени учун ол «Дагъыстанны ат къазангъан муаллими» деген атгъа лайыкълы болгъан.

Бугюнлерде мен Гьели юртдагъы яшлар бавунда къонакълыкъда болдум. Ону ёлбашчысы Н. Камалутдинова булан лакъыр этдим.– Нюрияханым Нюрмагьамматовна, сизин яшлар бавуну ёлбашчысы гьисапда алдыгъызгъа не йимик борчлар салынгъан?– Мени ва яшлар бавуну башгъа къуллукъчуларыны борчлары аз тюгюл. Биз гюл чечекдей оьсюп гелеген гиччипавлар булан ишлейбиз. Бизин ишибизде янгылышлар гечилмей. Яшлар булангъы иш бек жаваплыкъны талап этегенни барыбыз да билмей тюгюлбюз. Мени оьзюмню баш борчум – мунда юрюлеген бары да чараланы тергеп, тюзлеп, бир ёрукъгъа салмакъ. Озокъда, магъа мени иш ёлдашларым – тарбиялавчулар кёп кёмек эте.– Сизде тарбияланагъан яшланы ата-аналары яшлар бавуну онгайлыкълары булан разими?

– Бизде тарбияланагъан яшланы ата-аналарыны кёплери не кёмек этип болабыз деп туралар. Бирлери гиччипавлагъа ойнама ерлер этмеге камаз булан таш, къайыр тёгюп де гетелер. Гьариси оьзлер болагъан кёмегин этмеге къаст эте. Олагъа да Аллагь рази болсун. Бизин онгайлыкъларыбызгъа да баракалла билдирсе тюгюл, ата-аналаны янындан бир де разисизликлер болмагъан.

– Гиччипавланы тарбиялавда не йимик чаралар гёресиз?

– Бизде тарбиялав чаралар кёп оьтгериле. Шо ишни гьар гюн дегенлей кютмесе ярамай. Яшланы оьсеген, тарбиялама герекли заманы. Тарбиялав чараланы аслусун айтсам, «Мени уллу агьлюм» деген ачыкъ дарс оьтгерилди. Шо ачыкъ дарсны муаллим-психолог А. Халилова ва муаллим-социолог З. Алхасова бирче арив оьтгердилер. Ачыкъ дарсны мурады яшлар бавуну гиччипавларын тарбиялавда оланы ата-ана булангъы аралыкъларын яхшылашдырмакъ, оланы арасындагъы къайнар гьислени толумлашдырмакъ, олагъа гьюрмет, абур этме герекни англатмакъ эди.– Гьар адамны юзю башгъа йимик, хасияты да башгъа бола. Уллу коллективде ёлбашчылыкъ этмеге не йимик хасиятлар тарыкъ?

– Къайсы ёлбашчы да ишин бажаргъан булан болуп къалмай, адамлар булан гелишип, гьаллашып да бажармагъа герек. Мен билемен деп турмагъа ярамай. Башгъаланы сёзюне де, англавуна да къулакъасып ишлеме тюше. Оланы гьарисини юрегине ёл тапмагъа герекли бола. Оьзюм булан ишлейген адамланы гьарисини къы­йынын-тынчын, сююнчюн-къайгъысын англап ишлемеге къаст этемен. Мен даим де иш ёлдашларыма аркъа таяп ишлеймен. Олар бек къастлы адамлар. Ишлейгени де кёп йыллар бола. Оланы барысына да баракалла билдирмеге сюемен. Муна гьали бизин яшлар бавуну бинасыны сыныгъын алышдырып битдик. Мунда ишлегенлеге де барысына да баракалла билдирме сюемен.– Сиз уллу агьлюню анасысыз. Уьй намусну да, ишигизни де кютмеге къы­йын болмаймы?

– Мени авлетлерим оьсюп уллу болгъан, экиси уьйленген. Гиччи уланым да – студент. Аллагьны яхшылыгъындан мен беш керен уллана да болгъанман. Магъа уьягьлюм де гьар-бир ишиме бек кёмек эте.– Нюрияханым Нюрмагьамматовна, иш ёлдашларыгъызгъа, халкъыгъызгъа не ёрама сюесиз?

– Мени биринчи ёравум парахатлыкъдыр, къайгъы гёрмей бары да халкъгъа яшамакъны ёрайман. Иш ёлдашларыма уьстюнлюклер, насип, сююнч ва яхшы савлукъ ёрайман. Барыгъызгъа да баш ийип, баракалла деп айтаман!– Кёп савболугъуз.– Сиз де савболугъуз.

Хадижат Абдусаламова.

Суратда: Н.Нюрмагьамматова

(ал сыдырада онгдан уьчюнчю).

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля