«Алгъасай йырларым сизге етмеге»

Бинаны эркин фоесинде шаирни яшав ва яратывчулукъ гьаракаты гьакъда толу баянлыкъ алма имканлыкъ береген китап выставка ерлешдирилген. Залны эркин сагьнасыны тёр тамында илинген Эрпели юртну гёрюнюшю, ону да уьстюнде Р.Устарханованы яратывчулугъуну оьзеги саналагъан дёрт сатыры язылгъан.

Уллу залны ичи тахшагьарыбыз Магьачкъаладан, къумукъ районлардан ва юртлардан гелген поэзияны сюеген ва огъар жаны авруйгъан тынглавчулардан, охув­чулардан тыкъма-тыкъ болуп толгъан.

Къумукъ аргъанны къурч ва эркин макъамы таъсирли согъула ва шаирни «Юртум» деген шиърусуну сёзлери юреклеге балгьам болуп чалына. Шу вакъти сагьнагъа Эрпели юртну ветеранларыны халкъ хоруну ортакъчылары чы­гъалар ва оьзлени ярыкъ ва таъсирли тавушлары булан «Эрпели» деген йыры булан тынглавчуланы тазза къурчун къандырды. Буйнакскидеги педагогика коллежни студент къызлары К. Шанавазова ва Б. Исмайылова шаирни шиъруларын бары гьюнерин салып чебер кюйде охудулар.

Сагьнагъа Хумторкъали район администрацияны янында иш гёреген маданият центрыны ёлбашчысы, район жыйыныны депутаты Мадина Къанаматова гётериле ва район администрацияны ёлбашчысыны атындан бек исси сёзлер айтып, юбилярны къутлап, огъар гюл байлам ва савгъат тапшура. Дагъыстан Республиканы маданият министрини атындан шаирни шо идараны къуллукъчусу Патимат Абакарова ажайып исси сёзлер айтып къутлады. Ондан сонг шаир Вагьит Атаев Рукъуят Устарханованы яратывчулугъуну оьзтёречелиги гьакъда лайыкълы сёзлер айтды.

Эрпели юрт администрацияны башчысыны заместители Исакъ Гьажибеков, Дагъыстанны халкъ шаири Агьмат Жачаев, Буйнакск район администрацияны башчысы Малик Маликов ва ону заместители Гьажимурат Ражбутдинов, «Буйнакск район» деген муниципал къурулувуну ёлбашчысы Даниял Шихсайитовну атындан юбилярны къутлай туруп, арив ёравларын айтдылар, огъар савгъат тапшурдулар.

«Къарабудагъгент район» деген муниципал къурулувуну ёлбашчысыны атындан шаирни къутлап Аминат Сотаева, Эрпелидеги орта школаны коллективини атындан ону директору Маржанат Гереева, Эрпели юрт больницаны баш врачы Румилият Атаева, «Ёлдаш» газетни баш редакторуну заместители Далгьат Алкъылычев, Дагъыстан пачалыкъ университетни адабият кафедрасыны заведующийи Агъарагьим Солтанмуратов, пагьмулу яшланы район центрыны ёлбашчысы Аида Залимханова, Тёбен Къазанышдагъы школадан ана тиллерден дарслар береген муаллим Бурлият Дагьирова ва дагъы да кёп башгъалары сёйледилер ва огъар савгъатлар тапшурдулар.

Къутлавланы арасында «Темирхан-Шура» деген хореография ансамблни бийивчюлери, Халимбекавул юртдагъы яшлар бавуну гиччипавларыны «Гёбелек» деген бийив ансамбли, Дагъыстан Рес­публиканы ат къазангъан артисти Руслан Загьировну агъачкъомуз булан айтгъан йыры, Тёбен Къазаныш юртну «Байтерек» деген халкъ хоруну коллективи ва Зугьра Валиева, Саният Надырбекова йырлагъан йырлар, школаланы охувчулары охугъан шиърулар ва ойнагъан ёммакъ гёрюнюшлер жыйылгъанланы тергевюн бюс-бютюнлей елеп, ругьун гётерип турдулар.

Шатлыкъны ахырында сигьрулу сатырланы бийкеси шаир Рукъуят Устарханова сабур-саламат кюйде, къумукъ тилни балын-шербетин чыгъарып оьзюню бир нече шиъруларын чебер кюйде охуду, гьюрмет этип, мунда жы­йылгъанлагъа гьакъ юрегинден разилик сёзлерин айтды, олагъа арты уьзюлмес яхшылыкълар ёрады.

Казим КАЗИМОВ.

М-Гь.Зайдинов чыгъаргъан сурат.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля