Биринчилей оьтгериле

 

 

Тюнегюн, ноябр айны  16-сында, Каспийск шагьардагъы «Москва» деген центрда бизин респуб­ликада биринчилей болуп оьтгерилеген халкъара цифровой форуму оьзюню ишин башлады.

 

Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов шо форумну ортакъчыларыны алдында сёйлей туруп, оьтгерилеген гьаракатны агьамиятлыгъын айрыча эсгерди. Шону булан бирге ол, бу йыл оьзю тувгъанлы 100 йыл битегени белгиленеген Расул Гьамзатов  Дагъыс­танны Европаны ва  Азия­ны  бирлешдирмеге  болагъан кюйде оьзюнде  сабанчы да, шаир де, алим де,  гьакимлик къурумларыны  вакиллери де ёлукъмагъа болагъан,  яйыл­гъан уллу хали-халча булан тенглешдиргенин жыйылгъанланы эсине салды. Алдан берли де оьзюне тергев берилип гелеген «Темиркъазыкъ-Къыбла» транспорт-логистика халкъара ёлуну агьамиятлыгъы бугюнлерде артып турагъанын ташдырды. Буссагьатгъы  вакътиде гьалиги  талап­лагъа жавап береген  технологиялар булан асувлу кюйде пайдаланмайлы бир  тармакъда да алгъа барывну гёз алгъа тутмагъа бажарылмайгъанын эсгере туруп, шо бизин республикада биринчи халкъара форуму оьтгерилегенини аслу себеплеринден болуп  токътайгъаны гьакъында да айтды.

Сергей Меликов билдиргени йимик, буссагьатгъы вакътиде бизин республика гьалиги  талаплагъа жавап береген технологияланы къоллавда бир тюрлю себеп­леге гёре уьлкени башгъа регионлары ва оьзге тыш пачалыкълар булан тенглешдиргенде артда къала. Тувулунгъан шо гьалны  алышдырмакъ да оьтгерилеген форумну  алдына салынгъан аслу борчлардан  бириси болуп токътай. Оьтгерилеген форум шогъар туврадан-тувра болушлукъ этежегине де инамлыкъ бар.

Бизин  республиканы ёлбашчысыны сёзлерине гёре, бугюнлерде савлай дюнья оьлчевюнде тувулунгъан гьалланы ва болуп турагъан агьвалатланы гьисапгъа алып, «Темиркъазыкъ-Къыбла» транспорт-логистика халкъ­ара ёлну оьсювюне де таман даражада тергев бермеге тюше. Инг алда гьалиги талаплагъа жавап береген технологияланы ­оьсювюн болдурмай туруп шо муратгъа етишмеге бирдокъда бажарылмай. Шо саялы да  форум  Россияны Гьукуматыны якълаву булан бизин рес­публикада оьтгериле.

Форумну  оьлчевюндеги генгешни юрютеген Юрий Богданов Россияны Президентини кёмекчиси Игорь Левитинни къутлав кагъызын да малим этди.

Шо гьакъда  айта  туруп, Балтика бойдан тутуп Индиягъа ерли узатылагъан оьзюню узуну 7 минг чакъырымгъа  етишеген «Темиркъазыкъ-Къыбла» халкъара ёлну  къурулушу  буссагьатгъы  вакътиде  чалтлашды-рылып турагъанын да эсгермеге тюше.

 

Н. БАЙБОЛАТОВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля