Бир-бир янгылыкълар яшавгъа гийирилежек»

Оьтген итнигюн, май айны 21-нде, «Дагестан» деген маълумат агентлигинде ДР-ни билим беривге ва илмугъа къарайгъан министрини биринчи заместители Айида Далгьатованы прес-конференциясы болду. Бизин республиканы маълумат къуралларыны мухбирлери булангъы шо ёлугъувуну барышында ол охув ожакъланы битдирип чыгъагъанлар учун юрюлеген аслу ва пачалыкъ экзаменлени къурумлу оьтгермек учун бугюнлерде не къадар гьаракат юрюлегени гьакъда баянлыкъ берди.

Инг алда А. Далгьатова билдиргени йимик, болжалдан алда берегенлер учун пачалыкъ аттестация тамамлангъан. Бирикген пачалыкъ экзаменлер савлай уьлкеде йимик, бизин республикада да май айны 26-сында башланажакъ. Бу йыл 11-нчи класланы битдирип чыгъагъанлар учун шо сынавланы аслу бёлюгю июль айны 1-ине ерли узатылажакъ. Шону булан бирге аслу пачалыкъ экзаменлер де май айны 24-нден тутуп, июль айны 1-и болгъунча юрюлежек.

Ону сёзлерине гёре, бу йыл оьтгерилеген сынавларда бир-бир янгылыкълар яшавгъа гийирилежек. Ачыкълашдырып айтгъанда, янгыз бирикген пачалыкъ экзаменлер тюгюл, бу йыл аслу пачалыкъ экзаменлер де видео байлавлукъну имканлыкъларындан пайдаланып, юрюлеген гьаракатгъа тергев болдурулажакъ. Шо да биревге де ян болмайгъан кюйде гьасиллер чыгъармагъа шартлар яратажакъ деп къаравуллана.
ДР-ни билим беривге ва илмугъа къарайгъан министрини заместители мухбирлени соравларына жавап бере туруп айтгъан кюйде, бу йыл бизин республикада бирикген пачалыкъ экзаменлер берегенлени анаву 13 мингге етише. Олардан 10 мингге ювукъ уланлар ва къызлар школаны бу йыл тамамлап чыгъа. Аслу пачалыкъ экзаменни оьлчевюнде юрюлеген сынавлардан буса 40 мингге ювукъ яш оьтежек. Шо да оьтген йыл булан тенглешдиргенде 12 мингге кёп болуп токътай.

Олагъа тийишли онгайлыкълар болдурмакъ учун да бугюнлеге ерли бир къадар иш этилген. Демек, бизин республикада бирикген пачалыкъ экзаменлер 74 ерде юрюлежек. Шоланы да 64-юсю охув ожакъланы биналарында ачылажкъ. Шолардан къайры да, аслу пачалыкъ экзаменлер юрюлежек 142 ер иш гёрежек. Шолар барысы да дегенлей тарыкълы алатлар ва къураллар булан таъмин этилген.

Шону булан бирге, гьар тюрлю аврувлар булан инжинип турагъан яшлагъа уьйлеринде, олай да этген жинаятчылыкълары учун туснакъларда сакъланагъанлагъа да бирикген ва аслу пачалыкъ экзаменлер бермек учун шартлар яр
атылажакъ. Нечик алай да, шо сынавлардан оьтегенлеге тенг шартлар яратмакъны гьайы этиле. Яшлар булан да, оланы ата-анасы булан да лакъырлашывлар оьтгерилип, юрюлежек гьаракатны шартлары гьакъда англатыв бериле. Шондан къайры да, Россияны билим беривге къарайгъан министерлиги тасдыкъ этген янгы охув китаплар пайдаландырылмагъа башланса, савлай уьлкеде де бары да охув ожакъларда билим алагъанлар учун бир йимик онгайлыкълар яратывгъа элтеген аслу шарт болуп токътажакъ.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля