Багьавутдин Саматов:

Къапгъа гирмей айтагъан гьар сёзюбюз

Бу дюньяны, аллелей, не сюебиз!

Онггъа-солгъа къарамайлы сюребиз.

Уруп-сюрюп турабыз, урлап, тонап,

Айланабыз, жанталашып, жантырнап.

Гьей инсанлар, биз не этип турабыз,

Къайда бизин намусубуз-ягьыбыз?!

Бёрюлердей яшав къурма ярамай,

Сонг-сонг чыгъар гёзьяшыбыз-агьыбыз.

Къайда къалгъан уллулагъа абур-сый?

Гиччилени уьйретмейбиз эдепге.

Бир затны да ойлашмайлы яшайбыз,

Гьеч ишибиз къыйышмай, гелмей эпге.

Малдан тоймай, сутур болгъан гёзюбюз,

Къапгъа гирмей айтагъан гьар сёзюбюз.

Гьарам затгъа узатыла къолубуз,

Яратгъаным тюзлесин терс ёлубуз.Шавхал булакъ

Шавхал булакъ агъыла

Тёрюнде Бойнагъымны.

Каспий денгизге чыгъа

Алай арив агъымы.

Шавхал булакъ – шагь булакъ,

Кюрчюнгню салгъан шавхал.

Шербетдей сувунг иче,

Къумукътюз булан сав халкъ.

Кавказ тавдан баш алып,

Агъасан Къумукътюзге.

Эмли сувунгну ичсек,

Къуванчлыкъ геле бизге.

Девюрлеге биригип,

Агъасан, Шавхал булакъ.

Тавдан чыгъагъан сувунг

Буз йимик, балдай солакъ.

Бойнакъны, Къумукътюзню

Дюрсен оьктеми, сыйы.

Сувунг ичип гюч алгъан

Уланынг Уллубийинг.

Агъагъан сюзюк сувунг

Бола оьзендей агъым.

Сени сувунг бар чакъы,

Оьр болажакъ Бойнагъым.Уллубойнакъ дюр Къумукъну оьзеги

Къумукътюзге гьайлек йырлар йырлагъан,

Уллубойнакъ дюр Къумукъну гьайлеги.

Къумукътюзню оьктемлиги, оьздени,

Уллубойнакъ дюр Къумукъну оьзеги.

Уллубойнакъ – Къумукътюзню тёрюсен,

Оьр къылыкълы уланланы ерисен.

Тарихлеге оьзден аты айтылгъан

Уллубийни Ватанысан, элисен.

Бойнакъ юртда яшай асил къумукъ халкъ,

Гьар даим де дос болмагъа ювукъ халкъ.

Къонакълагъа гьюрмет эте бойнакълар,

Бойнакъ юртгъа сиз гелигиз, къонакълар.

Гюнтувушда толкъунлары Каспийни,

Уллубойнакъ ерлешген тав элинде.

Уланлары – батырлары Къумукъну,

Бир де жанын аямагъан элинден.

Сени йырларынг, Къазакъ…

Сени йырларынг, Къазакъ,

Кёп-кёплени йылатгъан.

Ярлы халкъны, къулланы

Гёнгюн ачгъан, йыбатгъан.

Тавлар-ташлар чартлатгъан,

Къазакъ, акъ тал къомузунг.

Ярлылыкъ-янгызлыкъны

Иритген къалын бузун.

Къумукъ адабиятны

Гётердинг къучагъынга.

Сагъа шиъру язсам да,

Тиймеймен буччагъынга.

Къумукъ адабиятны

Дюрсен, Къазакъ, тамуру.

Къумукъгъа къумукъ демен,

Этмей къойса абурунг.

Ана тилим–къумукъ тил

Азиз анамны йимик

Сюемен ана тилим.

Шо тилде муаллимим

Бергенге магъа билим.

Ана тил, къумукъ тилде

Мен язаман йырларым.

Шо тилде сюйгениме

Мен чечемен сырларым.

Сюемен ана тилде

Айтгъангъа аввал сёзюм.

Ана тилим абурлап,

Адам болгъангъа оьзюм.

Къумукъ тилим – ана тил,

Ана тилим – къумукъ тил.

Къумукъ тилим – асил тил,

Юрегиме ювукъ тил.

Ана тил де, ана да

Янаша юрюй олар.

Олагъа сый этмеген,

Оьзю абурсуз болар.Бир анадыр дюньяны къыбламасы

Ана – гюнеш бизге исив береген,

Ана – юлдуз гече ёл гёрсетеген.

Ана аяйдыр азиз баласын,

Бир анадыр дюньяны къыбламасы.

Анадыр дюньяны тузу-татыву,

Балагъа – йымышакъ тёшек-ятыву.

Айтгъан сёзю балдан татли, къардан акъ,

Баш сыйпайгъан аялары йымышакъ.

Бир анадыр баласындан тоймайгъан,

Авруп ятса, янындан гьеч таймайгъан.

Гьар даим де оюндадыр баласы,

Бир анадыр дюньяны къыбламасы.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля