Патриот ругь бизин гючлю эте


Элни сююп ва якълап бажарма тарыкъ

 


Ватандашланы патриот ругьда тарбияламакъ къайсы уьлкени де ёлбашчыларыны аслу борч­ларындан бириси бола буса ярай. Неге тюгюл, о бек тарыкълы къылыкъ. Шо къылыкъ савлай Россияда да, дагъыстанлыларда да бола гелген, гьали де бар, гележекде де болур деп эсиме геле. Неге тюгюл, шо къылыкъ халкъны къанына сингген. Шону яхшылыгъындан бизин уьлке чапгъынчылардан гьар даим де уьст бола гелген, Уллу Ватан давда да уьст болмагъа кёмек этген.Оьзлюгюнден болагъан бир зат да ёкъ. Пат­риот ругь да оьзлюгюнден гелмей. О йыллар бою ватандашланы юреклерине сингсин деп пачалыкъны янындан юрюлеген гьаракат да бола. Айрокъда яш наслуну тарбиясына айрыча агьамият бериле. Школаларда шо ёлда иш гёреген, директорну заместителлери деп саналагъан адамлар бар. Шоланы бириси булан мен бираз алда ёлугъуп о гьакъда лакъыр этдик.Тёбен Жюнгютей орта школаны директоруну тарбия ишлеге къарайгъан заместители – Мурат Магьамматович Чопанов орта ча­гъындагъы адам, мен оьзюн яхшы танымасам да, илиякълы къаршылап, мурадымны билгенде, булай деди.– Билемисиз, школа чагъындагъы яшланы тарбиялав оланы гележек яшавуна инг де бек таъсир этеген аслу къылыкъ болагъаны белгили болса да, толу кюйде шогъар агьамият берилмей къала. Биз хантав болмай, яшавну тюрлю-тюрлю янларын да гёз алгъа тутуп иш юрютебиз. Аслу гьалда уллу Ватанны, гиччи Ватанны гьакъ юрекден сюйме уьйретебиз.Янгыз сёз булан уьйретме болмай. Бизин гёрсетме де кёп материалыбыз бар. Россияны тарихинде уллу патриотлар болуп ёл гёрсетген Мининден, Пожарскийден, Александр Невскийден башлап, юртлубуз Совет Союзну Игити Юсуп Акаевге гелгинче нече адам бар. Оланы яшав ёллары гьариси бир уллу уьлгю болуп токътай. Олар оьзлени заманында гёрсетген гьюнер де, къоччакълыкъ да шо вакъти бек тарыкълы болгъанындан къайры, гьали де яш наслуну патриот ругьда тарбияламагъа кёмек эте.– Сизге чи онгайлы да дюр, Юсуп Акаевни атындагъы школа, ону игитлиги де къошум этедир, – деп, мен Мурат булангъы лакъырны теренлешдирме сююп, огъар соравлу къарап, сёз башлагъынча, – Юсуп Акаевни яшаву, дав ёллары ахтарыламы? – деп сорадым. Ол булай деп жавап берди.– Буйнакск шагьарда «Дав макътавлу­гъуну музейи» деп музей уью бар. Музей Юсуп Акаевни атын юрюте. Ону ёлбашчысы Абдулла Абасович Магьамматов бек гьаракатчы адам. Уьч-дёрт керен Севастопольгъа барып, Таман атавну къырыйында сувгъа батылгъан Юсуп Акаевни самолётун алып гелдик. Ону сувдан сав кюйде чыгъарма болмай эди. Эки гесип чыгъарды. Буйнакск шагьардагъы шо биз эсгерген макътавлукъну музейине салма болмай, самолётну башгъа музейни майданында сакълап тура. Огъар гёре уьй онгарма тарыкъ. Айтагъаным, ТОКС-ну ёлбашчысы Омар Муртазалиев де булан Уллу Ватан давну ортакъчылары ахтарыла. Жыйылагъан материаллар толумлаша. Шо буса яшланы патриот ругьда тарбиялама бек кёмек эте.– Дагъы да нечик гьаракат юрюле сизин яныгъыздан Буйнакск райондан чыкъгъан бир къумукъ игитни эсделигин гёрмекли этмек учун? – деп сорайман Мурат Магьамматовичге.–Гетген йыл Юсуп Акаевни 95 йыллыгъын оьтгердик. Оьзге тюрлю чаралар, ёлугъувлар да оьтгеребиз.–Бизде 700 яш охуй, – деп лакъыргъа къошула Тёбен Жю­нгютей орта школаны директору Гюлнара Гьюсейнова. – Патриот ругь тарбиягъа мекенли тергев беребиз. Бир нече гюн алда «Разведчикни гюню» оьтгерилди. 100 йыл тамамланагъанын белгиледик. Террорчулукъгъа ва экстремизмге къаршы ёлу­гъувлар, оьзге тюрлю чаралар оьтгериле. Муна бугюн де бар гёз алгъа тутулгъан ишибиз, «Ислам культураны гюнюн» оьтгеребиз. Календарны ичиндеги аслу эсделик гюнлер бары да бизде белгилене.Тёбен Жюнгютей школаны директору да, завучу да магъа хабарлагъан кюйде, яшланы пат­риот ругьу оьссюн учун, ТОКС къурумну гьаракаты булан да хыйлы тарбиялав чаралар оьтгериле. Оланы арасында гьар йыл йимик Брянск областдагъы Севск шагьаргъа шагьарны гюнюн оьтгерегенде школадан вакиллер бара­гъанын да эсгерме тюше. Ону да себеби он йыллар алда шо шагьарда давда жан берген дагъыстанлылагъа эсделик салынгъаны булан байлавлу.Тарбиялавчу завуч Мурат Чопанов эсгерген кюйде, школада гьар гюн эртен дарслар башлангъынча да пайдалы иш кютюле. Шо да – эртенги зарядкадан сонг согъулагъан Гимн. Бек таъсирли мюгьлет болуп токътай.– Давну ортакъчылары яшавдан бирерлетип гетсе де, олай ёлугъувланы битдирип къойма болмай, – дей школаны директору. – Неге тюгюл, яшлагъа тарыкъ. Юртдагъы ахырынчы ветеранын гетген йыл ахырынчы ёлгъа салдыкъ. Гьали биз Афгъан давну ортакъчыларын ва Мычыгъышда болгъан агьвалатланы ортакъчыларын шолай ёлу­гъувлагъа къуршайбыз. Гьар класда, кабинетде шо клас ким булан, къайсы ветеран булан иш юрютме герек экени алданокъ белгиленип, стендге илинип салынгъан. Гьар ветеранны суратлары салынып ва ону гьа­къында язылып альбомлар тизилген.Тёбен Жюнгютей Буйнакск райондагъы школаланы арасында патриот ругьда тарбиялавну ишлерин яшавгъа чыгъарывда инг гёрмеклиси деп санала. Шолай болма да тарыкъ. Неге тюгюл, Совет Союзуну Игити жюнгютейли Юсуп Акаевни аты къоюлгъан школа шо янындан айрыча гёрюнме герек экенин школаны къуллукъчулары яхшы билегенине шеклик этмейбиз.Тёбен Жюнгютейде школаны абзарында Совет Союзуну Игити Юсуп Акаевни эсделигине салынгъан эсделик де бар. Шо да охувчу яшлар учун патриот ругь тарбиялавну таъсирли бир гёрюнюшю деп айтма ярай. Школаны директору Гюлнара Гьюсейнова эсгереген кюйде, оьрюм яшлар учун не буса да шолай бир адамны таъсирлиги оланы юреклеринде элин, Ватанын сюймек учун ругь байлыкъ болдурма кёмек эте. Шо адам олар учун ватандашлыкъ гьислени уьлгюлю бир къалиби болуп токътай.Озокъда, жамият арада патриот ругь байлыкъны болдуруп билмек –айрыча бир агьамиятлы иш. Ону оьтесиз уллу гючю бар. Бар экенни бизин халкъ давну йылларында да англагъан. Биринчи, экинчи дюнья давларда да ватандашлыкъ, патриотлукъ гьаракат бизин уьлкени оьрлюгюн де, генглигин де, бийиклигин де гёрсетген. Шо асил тарбия, къылыкъ наслудан- нас­лугъа бериле гелегенине де шеклик этме тюшмей.