Бусурманланы байлавлукълары беклеше


Бизин газетни гетген номеринде де билдирилгени йимик, оьтген хамисгюн, ноябр айны 22-синде, Магьачкъала шагьарда Дослукъну уьюнде Темиркъазыкъ Кавказны бусурман жамиятларыны конгресси болду. Бу йыл алтынчы керен оьтгерилген шо гьакълашыв генгешни ишинде Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округгъа гиреген республикаланы ругьани управлениелерини ёлбашчылары, белгили жамият чалышывчулар ва дин алимлер, олай да гьакимлик къурумларыны жаваплы къуллукъчулары ортакъчылыкъ этди. Ону барышында бугюнлерде тувулунгъан шартларда экстремизмге ва террорчулукъгъа къаршы турувда дин бирлешивлени таъсирини айланасында пикру алышдырывлар юрюлдю. Шону булан бирче тармакъда бизин респуб­ликада топлангъан сынав да малим этилди.  Конгрессни ишин ДР-ни Гьукуматыны Председателини заместители Рамазан Жаппаров ачды ва юрютдю. ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны ёлбашчысы Владимир Иванов Дагъыстанны Башчысы Владимир Васильевни жыйылгъанлагъа йиберген ка­гъызын охуду:«Гьюрметли ва абурлу муфтилер! Конгрессни гьюрметли ортакъчылары! Темиркъазыкъ Кавказны бусурман жамиятларыны конгрессин Дагъыстан Республикада оьтгерив бир асил мердешге айланып битген. Бугюн де шо конгресс Темиркъазыкъ Кавказны кёп миллетли бусурман уьмметини тергевюн тартагъан агьамиятлы масъалаларыны айланасында пикру алышдырмакъ учун алтынчы керен оьтгериле»,– деп айтыла эди шо кагъызда.Дагъы да, бугюнлерде бизин яшавда тувулунгъан къоркъунч­лукълагъа къаршы турувда, парахатлыкъны болдурувда, олай да торайып гелеген яш нас­луну тарбиялавда гёрсетеген гьаракаты учун республиканы ёлбашчысы дин алимлеге рази­лигин билдире. Шондан къайры да, гьар тюрлю миллетлени ва динлени вакиллерини арасында татывлукъну болдурувда, шону булан бирге, бизин уьлкеде парахатлыкъны ва ёрукълукъну сакълавда дин алимлени гьаракатыны асувлугъу айтылып, яшёрюмлени терс ёллагъа тюшюп къалывдан сакълавну агьамиятлыгъы гьакъда да эсгерилген.«Яшёрюмлени терс ёллагъа тюшювюне болушлукъ этеген, оланы ругь-къылыкъ якъдан хасиятларыны амалгъа геливюне яман кюйде таъсир этмеге болагъанлардан къорумагъа тюше. Бир-биревге инанагъанлыкъ, ачыкълыкъ, оьзю яшайгъан уьлкени законларына гёре яшавун къурув, башгъа динлеге ва оьзге халкъланы маданиятына абур этив адамланы бир-бири булан къатнавуну кюрчюсю болмагъа тарыкъ.Бугюнгю гьаракат Темиркъазыкъ Кавказны халкъларыны арасында бирге чалышывну шартларын, регионда парахатлыкъны, разилешивню ва ёрукълукъну беклешдиривге оьз къошумун этежегине, пачалыкъны ва Россияны дин бирлешивлерини алдында токътагъан масъа­лаланы чечивде токъташгъан бир ёлну белгилемек учун имканлыкълар яратылажа­гъына гьакъ юрекден инанаман», – деп эсгериле шо кагъызда.Шондан сонг Россияны Президентини Темиркъазыкъ Кавказдагъы толу ихтиярлы вакилини аппаратыны федерал инспектору Сайит Юнусовгъа сёз берилди. Ол оьзюню сёйлевюнде конгрессни ортакъчыларына Россияны Президентини Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округундагъы толу ихтиярлы вакили Александр Матовников йиберген кагъызны малим этди.Сонг Темиркъазыкъ Кавказны бусурманларыны Координация центрыны атындан ону председатели, Къарачай-Чергес Республиканы ругьани управлениесини ёлбашчысы Исмайыл Бердыевге сёз берилди. Ол оьзюню сёйлевюнде инг алда гьакимлик къурумланы да, дин къуллукъчуларыны да бирге чалышывун болдурувну агьамиятлыгъы гьакъында айтды. Ону пикрусуна гёре, оьтгерилеген конгресс де шолай бирге чалышывну уьлгюсю болуп токътай. Ол дагъы да билдиргени йимик, Темиркъазыкъ Кавказда яшайгъан бусурманланы арасында татывсузлукъну тувдурмагъа гьаракат этегенлер баргъа да къарамайлы, бары да республикаланы ёлбашчылары ва гьакимлик къурумларыны жаваплы къуллукъчулары оьз­лени янашыву ва тутгъан ёлу булан бирге чалышмагъа гьазир турагъанын исбатлап тура.Дагъыстанны ругьани управлениесини ёлбашчысы Агьмат-гьажи Абдулаев оьзюню сёйлевюнде инг алда конгресс­де ортакъчылыкъ этмек учун гелген къонакълагъа разилигин билдирди. Сонг бизин республикаларда тувулунгъан гьаллагъа, инг башлап жагьил адамланы динде тувулунагъан адатлы тюгюл агъымлардан къоруп сакълавгъа пачалыкъ гьакимлик къурумларыны къуллукъчулары булан бирче дин алимлер де жаваплы янашмагъа тарыкъ экенни эсгерди. Ол билдиргени йимик, Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округуну ругьани управлениелери бирге чалышывун болдурагъан йылланы ичинде шо тармакъда кёп иш де этилген.Гюнлюк низамда белгиленген масъалагъа байлавлу Темиркъазыкъ Осетия-Алания Респуб­ликаны муфтиси Гьажимурат Гацалов, Ингуш Республиканы башчысыны ойчусу Магьаммат Дзауров, Йеменден гелген белгили дин алим Халед Агьмад Али Ал-Тайар ва кёп оьзгелери оьзлени пикруларын айтдылар. Террорчулукъну яйылывуну къоркъунчлугъу сакъланагъан бу бизин девюрде яшёрюмлени арасында англатыв ишни мекенли кюйде юрютмеге тюшегени гьакъда бир гёнгюлден ташдырдылар. Яшёрюмлени кёбюсю бизин девюрде мердешли ругь ва къылыкъ байлыкълагъа арт берегенине аслу гьалда Интернет себепли деп гьисап гёрегени гьакъда билдирди. Бусурманланы байлавлукълары баргъан сайын беклешегени гьакъда айта туруп, шо къатнавлар алда токътагъан борчланы мекенли этеген, эки де якъгъа пайдалы бирге чалышывну болдурагъан аслу шарт болуп токътайгъанын гертиледи.Дагъыстан гуманитар институтуну ректору Патимат Магьамматованы сёйлевю экст­ремизмни, террорчулукъну алдын алывну шарты гьисапда дин илмудан тюзевлю билим беривге айрыча тергев этди.Оьтгерилген конгрессни гьасиллерин чыгъара туруп, ону ортакъчылары бусурманланы бирлигин, аралыгъын бузмагъа къарап гьаракат этегенлеге къаршы турмагъа тюшегенин ташдырды. Россияны бусурман уьмметини арасында татывлукъну ва бирликни болдурмакъ учун Темиркъазыкъ Кавказда яшайгъан халкъланы мердешли адатлары гьакъында торайып гелеген яш наслуну арасында яймакъны чараларын белгилемеге тюшегенин токъташдырды. Дин билим беривде ортакъ гесимлени гьазир этип онгарывну агьамиятлыгъын да белгиледи. Конгрессни ахырында оьрде айтылагъан пикрулар тасдыкъ этилеген къарар да къабул этилди.