Пагьмусу оьсе барагъанын исбатлады


Оьтген жумагюн, ноябр айны 23-нде, Милли китапхананы жыйынлар юрюлеген залында Россияны язывчуларыны союзуну члени, шаир Нюрьяна Арсланованы яратывчулукъ ахшамы оьтгерилди. Ону оьлчевюнде белгили француз язывчу Антуан де Сент-Экзюперини «Гиччинев пача» деген асарын ол къумукъ тилге таржума этип, бугюнлерде чыгъаргъан китабы охувчулагъа малим этилди.Дагъыстанны ат къазангъан артисти Жалав Бекеев юрютген шаирни шатлыкъ жыйынында ону кёп санавда къаламдашлары, иш ёлдашлары, дос-къардашы, юртлулары, мактапда оьзюню алдында билим алагъан охувчулары ортакъчылыкъ этди.Инг алда ДР-ни язывчуларыны союзуну къумукъ секциясыны ёлбашчысы, Дагъыстанны халкъ шаири Шейит-Ханум Алишевагъа сёз берилди. Ол оьзюню сёйлевюнде шаир къызны биринчилей болуп оьтгерилеген адабият ахшамы булан къутлап, яш пагьмуланы якъламакъны агьамиятлыгъы гьакъда айта туруп:– Билемисиз, Россияны язывчуларына къабул этилген гьар яш шаирни Нюрьяна йимик чалашагъанын, къаст этегенин гёрсем, оланы заманы да, пагьмусу да бош гетмейгенине сююнемен. Ол пагьмусун чарламагъа, эллени эллемеге, оьзге халкъланы адабиятларын билмеге къасткъыла. Шо да – яхшы хасият. Бугюн биз негьакъ жыйылмагъанбыз. Нечесе йылланы боюнда сав дюньягъа белгили Антуан де Сент-Экзюперини биргине-бир асары. Бугюнлерде де шо асарны охуп таныш болгъан гьар ким де сююне, кюлей, иржая. Неге тюгюл де, биз барыбыз да яшлыкъданбыз,– деди.– Мен бугюн Нюрьянаны къутлай туруп, гьар язагъан яхшы адамны къырыйында илгьамчысы болма тарыкъ деген бизин Анвар айтгъан сёзлер эсиме геле. Бугюн биз ортагъа салып ойлашагъан, сююнеген китапдан мен де сююнемен. Шо китапдан гьакъ юрегинден сююнюп, редакторлукъ этген Алав Алиевге уллу разилигим бар мени. Неге тюгюл эсе, яш пагьмулагъа оьзюню янындан кёмек этип башласа, бизин адабиятыбыз алгъа баражакъ.Мен сизден барыгъыздан да сююнемен. Энниден сонг да шулай жыйылып гелип йиберип, бир-биревню якъламагъа да , сююнмеге тюшгенде бирче сююнмеге де тарыкъ,– деди ол дагъы да.Дагъыстан пачалыкъ университетини дагъыстан адабиятларыны кафедрасыны ёлбашчысы, филология илмуланы кандидаты, доцент Агъарагьим Солтанмуратовну сёйлевю де адабият ахшамны барышына лайыкълы къошум этди:– Нюрьянаны гьакъында айтмагъа тюшсе, ол не гьакъда язса да, оьзюню асарларында биревню де такрарламай. Оьзтёрече, юрегинден оьтгерип яза. Шо ягъындан Нюрьянада пагьму баргъа шеклик ёкъ. Ол эки юртну вакили. Нюрьянаны ата юрту – Тёбен Къазаныш, анасы буса – Таргъудан. Къумукъланы тахюртлары деп айтмагъа ярайгъан шо юртланы Аллагь буюруп вакили гьисапда арагъа чыкъмагъа насип болгъан, къумукъ адабиятда таржумагъа гьар къачан да тергев берилип гелгени гьакъда эсгерди:–Таржума – бизин ана тилибизни имканлыкъларын ачмагъа, оьсдюрмеге, къумукъ тилни даражасын гёрсетмеге имканлыкъ береген ёл. Шо якъдан алгъанда да, Нюрьяна Арсланова таржума этип чыгъаргъан китапны бек агьамияты, маънасы бар. Шулай чаралар бизин къумукъ адабиятны гележеги барына инанмагъа имканлыкъ бере. Гьали китап да язып, сюйгени болсун деп иннемей къоягъан девюр тюгюл. Замангъа, девюрге гёре чалышмагъа тарыкъ. Нюрьяна Арсланова шону да бек яхшы гьис этген. 

  


Шондан сонг, оьзю Н. Арсланова муаллим гьисапда чалышагъан Магьачкъаладагъы эки номерли орта школаны охувчулары «Гиччинев пача» деген асарны бир гесегин сагьналашдырып, уста кюйде гёрсетди. Олар булан бирге Тёбен Къазанышдагъы уьч номерли, олай да Таргъудагъы орта школаны охувчулары, биринден-бири алып дегенлей, шаирни шиъруларын охуду. Шаирни къызы Фатима анасы язгъан шиъруну оху­гъанлыгъы да, ол шагьарны шартларында авлетлерин ана тилге гьасирет кюйде оьсдюрмеге къасткъылагъанын гёрсетди.Дагъыстанны халкъ шаири А. Жачаев, Буйнакск районну администрациясыны маданият управлениесини ёлбашчысы, шаир Р. Устарханова, шаир А. Залимханов, Магьачкъаладагъы эки номерли орта школаны директору Б. Абуллаева, «Развитие» деген охув ожакъны ёлбашчысы М. Агъаева ва кёп оьзгелери де Н. Арсланованы къутлап сёйледилер. Гележекде де огъар яратывчулукъ ёлунда оьрлюклер ёрады.Башкъыртстандан гелген яш язывчу Айгиз Баймугьаметов, Башкъыртстанны ва Татарстанны ат къазангъан артисти, шаир ва йырав Рамил Чурагула, Къырымдан гелген язывчу Таир Ибрагьимов, олай да тыш уьлкелерден гьалиги техника алатланы имканлыкъларындан пайдаланып видеогъа язып йиберген ва экрандан гёрсетилген къутлавларында шаирлер ва язывчулар Нюрьяна булан яш пагьмуланы къуршайгъан гьар тюрлю фестивалларда ортакъчылыкъ этгенин эсге алып сёйледи. Р. Чурагула татар тилде оьзю язгъан йырланы айтып, къаравчуланы харс урувларын къазанды. Дагъыстанны халкъ артисткасы З. Чунаева, Буйнакск райондан гелген йыравлар С. Надирбекова, М. Мамаева ва З. Тетакаева Н. Арсланованы сёзлерине гёре йырлар йырлап, жыйылгъанланы разилигин алды.Оьз гезигинде Нюрьяна Арсланова оьзюне гьюрмет этип гелгенлеге барысына да разилигин билдирип сёйледи. Чинкдеси, оьтгерилген адабият ахшам ону пагьмусу оьсе барагъанын исбатлады.