Ёлдашлар къыйынлы гюн танылар


Гьар девюрню оьзюне хас аламатлары болагъаны белгили. Шогъар гёре айлана якъдагъы талаплар ва шоланы яшавгъа чыгъарывну ёллары да башгъа-башгъа бола. Дагъыстанда чыгъарылагъан милли маълумат къуралларыбызны яшав-турушунда да гьалиги заманда болуп турагъан тюрленивлер тергевню тартмай болмай. Бугюнлерде республикабызны оьзге печат къуралларында йимик, «Ёлдашны» гележекдеги къысматына байлавлу болуп да ону къурдашлары, охувчулары, пачалыкъ ва жамият къурумлар булан байлавлукъда ёлугъувлар, гьакълашывлар, «дёгерек столлар» оьтгерилегени ва шо гьакъда эркин кюйде маълумат берилегени, къысмалар (колонкалар) язылагъаны негьакъ тюгюл.Шолайлыкъда, гьакълашывланы-гьаллашывланы натижасында газетге язылывну къыставуллу-къыйынлы гюнлеринде асувлу ёллар ахтарыла ва танглана. Ёлдаш къыйынлы гюн танылар деп айтгъанлай, гьалиги заманда милли газетибиз «Ёлдашгъа» язылагъанланы санаву кемийгенлик, озокъда, бизин бирибизни де рази къалдырмай. Шогъар байлавлу болуп артдагъы гюнлерде Интернет гюплерде-группаларда да газетге язылывгъа ва ону къысматына байлавлу гьар тюрлю пикрулар арагъа чыгъарыла.Мен язылывну вакътисинде Къаягент районда болгъанда, янгыз ону охувчуларына къатнап къалмайлы, ерли гьакимлер булан ёлугъуп да гьакълашагъан кююм бола. О гьакъда артдагъы гезик газетде печат этилинген «Къаягент районда «Ёлдашгъа» тергев етишмей» деген баш булан ноябр айны 2-синдеги 44-нчю номеринде де язылып чыкъды. Кюйге къарагъанда, «Къумукъ тил ва адабият» деген группаны администратору, А. Акаевни атындагъы издательствону директору Рашит Гьарунов язылывну вакътисинде биз юрютеген ишни тюз гёрмей къарсалай.«Айып этме, Къарамагьаммат, сизин къастыгъыз ерлердеги гьакимлеге тилевден арекге чыкъмай. Шо ёл эсги де болгъан, гючюн де тас этген, – деп яза ол. – Замангъа гёре янгы ёллар тапма тарыкъ».Эсгерилген группада 3 мингге ювукъ ортакъчы болса да, оланы барысы да «Ёлдашны» охувчулары тюгюл. Уьстевюне, къумукъ тилде язып-бузуп да болмайгъанлары бар. Сен, Рашит, группаны ортакъчыларыны алдына салагъан талапларынг да англашыла. Къумукъча сёйлеме, ой къурма уьйретмеге къаст этесен. Шону учун, милли газетибизни къысматы гьакъда айта бусанг, бир башлап ону охувчулары булан гьакълашма-гьаллашма тарыкъ бола. О саялы «Ёлдашда» оьтгерилген «дёгерек столда» гьакимлер, жамият чалышывчулар, алимлер эркин кюйде пикру алышдырдылар. Гелеген йыл бу йылдан эсе «Ёлдашны» охувчулары кёп болажакъмы яда аз болажакъмы ону натижаларын да заман гёрсетер. Тек уьстде сен айтагъан далиллени бириси-бирисине къаршы экени гьакъда да айтмасам болмай.Айсениден ари бол, бир балагьгъа салыр ол деген оюнг да дурус. Айсениликден эсе, тавну бузма тынч. Ёлдаш ёлдашдан озгъанны да сюймей, азгъанны да. Амма сен къарсалап: «Къысгъача айтсакъ, шу барагъан кюйде газетни де, милли языв-бузув ишни де гележеги ёкъ. Гьукуматгъа-пачалыкъгъа шо тарыкъ тюгюл, жамият буса – бишмеген халкъ, адамлар бар, тек миллет ёкъ», – деп язагъанынг да ёл алма имканлыкъ бермей къойса, асувлу болмас. Шо масъалагъа байлавлу сен-менге чыкъмайлы, «Ёлдашны» оьзге къуллукъчуларыны ва охувчуларыны пикруларына ёл берсек асувлу болур деп ойлайман газетге язылагъанлагъа, охуйгъанлагъа ва язагъанлагъа.Гертисин айтсакъ, «Ёлдашда» бугюн ишлейгенлени арасында сенден де, менден де уллулары да бар, гиччилери де. Шогъар да къарамайлы, олар оьзлени борчларына, оьмюрю башгъа-башгъа буса да, алгъа салынагъан талапланы яшавгъа чыгъармакъ учун гьаракатын бошатмай янаша. Бизин милли жамият-политика газетибизни борчларын буса ону кюрчюлендиргенлер токъташдыра. Ери гелген заманда, «Ёлдаш» бизин милли-жамият, топуракъ, билим берив, маданият, политика, экономика, тарихи масъалалардан да баш къачырмайгъанын охувчулары яхшы биле. «Ёлдаш» оьз халкъы булан айрылмайлы яшайгъанын аян этеген масъалалар да арадан оьтген 101 йылны ичинде кёп печат этилген.Рашит, сени йимик сынавлу журналистге шолай кюрчюсю осал далиллер бермеге ошамай. Дагъысын айтмагъанда, 20 йылгъа ювукъ Хасавюрт район газетде редактор болуп да ишлегенсен. Шо вакъти оьзюнг яратгъан янгылыкъланы эсгерип, бизин булан да гьакълаш, сынав алышдыр «Ёлдашны» «дёгерек столларында». Дагъыстанда чыгъарылагъан милли республика жамият-политика газетлени алдына янгы замангъа байлавлу борчлар да салына, языв-бузув ишни усталары да ишге алына берилеген пачалыкъ тапшурувланы яшавгъа чыгъарма гючю чатагъанлар. Шолай агьамиятлы масъалаланы охувчуларына толу кюйде малим этмек муратда гьакимият-жамият къурумланы янындан чаралар да гёрюле. Айтмагъа сюегеним, баш редакторланы бажарывлуларын тангламакъ учун оьтгерилеген конкурсланы гьакъында неге айтмайсан. Шонда сен оьзюнг де ортакъчылыкъ этгенсен, оьзгелерин де таныйсан ортакъчылыкъ этгенлени, ким утгъаны, ким утдургъаны гьакъда да барыбызгъа да яхшы белгили.Англашыла, оьгюзге гючю чатмайгъан арышын токъалайгъан кюй бола.Озокъда, «Ёлдашгъа» янгы ругьлу, жанлы адамлар тарыкъ, жамиятдан артда къалмай, борчларын яшавгъа чыгъарма болагъан. Шолайлар «Ёлдашда» ёкъ дейген пикрунг янгылыш. Шону мен де, кёп санавдагъы охувчуларыбыз да бир заманда да къабул этмежекбиз.