Бизин календар – 2023 йыл Юбилей тархлар

Абдуразакъ  Мирзабеков – пачалыкъ чалышывчу,  экономика илмуланы кандидаты, тувгъанлы – 85 йыл.

Ислам Казиев – режиссёр, актёр,  язывчу, сценарист,  Абхазияны  ат къазангъан артисти, Россияны ва Дагъыстанны инчесаниятыны ат къазангъан къуллукъчусу, тувгъанлы  – 85 йыл.

Абдурагьим Къандавуров –  алим,  тарихи илмуланы доктору, профессор, тувгъанлы – 85 йыл.

Роальд Жамалов –  геология илмуланы доктору, профессор, академик, тувгъанлы – 85 йыл.