Биринчи класгъа – биринчи абат

Биринчи класгъа – биринчи абат

Дагъыстанны бары да школаларында йимик, Хумторкъали районну Жалалутдин Къоркъмасовну атындагъы бир номерли школасында да биринчилей школагъа гелген яшланы ва оланы ата-аналарыны лап да эсинде къалагъан шатлы байрамы оьтгерилди.

Эртен сагьат тогъузлар бите туруп, чечекден-чечекге учуп айланагъан гёбелеклер йимик, къолларында гюл байламлар да булан арив, исбайы гийинген яшлар, ата-аналарыны къолларында тутуп, школаны абзарына жыйылмагъа башлады. Школаны абзарында согъулагъан байрам макъамлар биринчи зенгни байрамына жыйылгъанланы бирден-бир къувандыра, гёнгюллерин ача. Шатлы жыйынны юрютеген оьрдеги класланы яшлары жыйынны ача туруп, бир башлап школаны директоруну атындан жыйылгъанланы къутлады ва школаны директору Белла Гьажакъаевагъа, яшлагъа ва оланы ата-аналарына сёз берди.

Бу йыл Къоркъмаскъаладагъы бир номерли школагъа биринчи класгъа 152 яш гелген. Школада охуйгъан яшланы умуми санаву 1150-ге етишди.

– Бу йыл бизге 6 клас къошулду. 640 яшгъа этилген школада бугюн 1150 яш охужакъ. Нечакъы бола буса да тыгъыс. Класланы эки сменге де гийирип болмайбыз. Эки класны уьчюнчю сменге чыгъармасакъ бажарылмай. Бары да кабинетлени класлагъа къоллагъанда да, дарсланы эки сменде юрютмесе бажарылмай. Школада чечилмеген ва чечмеге бажарылмайгъан масъалалар кёп. Оланы барысында район администрация яхшы биле. Башлапгъы класлагъа аш бермек учун столланы жыйынлар оьтгерилеген залгъа салгъанбыз. Гюнде 500-ден де артыкъ яшгъа исси аш беребиз. Четимликлеге де, къыйынлыкълагъа да къарамайлы, школаны педагогика коллективи яшлагъа терен билимлер ва тарбия бермек учун оьзлерден гьасил болагъан ишни намуслу кюйде кютмеге гьазир,- дей бизин булан лакъыр эте туруп, школаны директору Белла Гьажакъаева.


Суратда: биринчи зенгни байрамындан гёрюнюшлер.