Оьсювню натижасы осал

Главная страница » Оьсювню натижасы осал
СКФО-ну агропромышленный тарма­гъыны къуллукъчуларыны жыйынында Дагъыстандан ДР-ни Гьукуматыны Председателини заместители Шарип Шарипов ортакъчылыкъ этген ва чыгъып сёйлеген. Ол оьзюню сёйлевюнде тышдан ташылагъан юрт хозяйство малланы кемитивню ва шолай да ерли юрт хозяйство продукция оьсдюрюв булан машгъул болагъанланы нечик иштагьландырма тюшегени гьакъында баянлыкъ берген. Неге тюгюл, оьтген йылны натижалары малим этеген кююнде, Дагъыстангъа тышдан ашамлыкъ малланы 60 процентге ювугъу ташылып гелтирилген.

Юрт хозяйствода бары да тармакълар бири-бири булан тыгъыс кюйде байлавлу экени гьакъда айта туруп, Шарип Исмайылович гьайванчылыкъ тармакъны асувлугъун артдырмакъ муратда гюзлюклер ва язлыкъ оьсюм­люклер чачылагъан майданланы гектарларын артдырмагъа тюшегенин эсгерген.

Жыйында болгъан сёйлевлени жамын Россияны Юрт хозяйство министерлигини экономика ва пачалыкъ кёмек гёрстив Департаментини башчысы Анатолий Куценко чыгъаргъан. 2014-нчю йылда алгъа салынгъан борч­ланы нечик яшавгъа чыгъарма тарыгъы гьакъда айта туруп, ол оьзюню сёйлевюнде сыйырланы искусственный къайдада балагъа токътатагъан къайдаларын якълама ва пайдаландырма таклиф этген.

Шондан сонг ол жыйынны ортакъчыларын юрт хозяйство маллар сатылагъан базарланы ишин ёрукълашдырмакъ учун 2013-2020-нчы йыллагъа ерли белгиленген хас пачалыкъ программаны талаплары булан ювукъдан таныш этген. Неге тюгюл, шо тармакъда оьтген йылгъа белгиленген борчланы натижалары юрекни рази къалдырмай ва къоллавчуланы янындан разисизликлени артдыра.

Аян болгъан кюйде, айлана якъдагъы къыйынлыкълагъа да къарамайлы, СКФО-да 2013-нчю йылда юрт хозяйство продукцияны оьсювю 6,2 процентге къолайлашгъан.

Жыйынны ахырында Николай Фёдоров ва оьзге ёлдашлар СКФО-ну маълумат къуралларыны къуллукъчуларыны соравларына жаваплар берген.Къ. Къараев.