От сёндюрювчю

От сёндюрювчю

Шарип Агьматов Хасав­юрт районну Боташюртунда 1989-нчу йылда тувгъан. Ерли школадан сонг Хасав­юртдагъы 2 номерли проф­училищеге охума тюшген. Асгер борчун йыракъ Бурятияда 2009-нчу йылда кютген. Санкт-Петербург шагьардагъы МЧС-ни университетини 4-нчю курсунда охуй.


Бугюн ол Бабаюртдагъы 10 номерли от тюшювге къаршы иш гёреген бёлюкде от сёндюрювчю болуп ишлейгенли алты йыл бола.


–Мени уллатам Солтакъ Баймурзаевич Арсланханов да алда Хасавюртдагъы от тюшювге къаршы иш гёреген бёлюкде кёп йыллар ишлеген. От сёндюрювчю касбуну гиччиден берли ушатып къойдум. Уллатам юрютген касбуну юрютме сюйдюм.


Ишибизде нече тюрлю къы­йын гезиклер бола. От тюшген ерге чалт етишме алгъасайбыз. Шо гьакъда бир мисал гелтире­йим. Бабаюртдагъы биревлени уьйлерине от тюшгенде бизин бёлюк шонда тез етишди. Етишгендокъ, уьйню еси уьйню ичинде эки газ балон барны айтды. Биз тезлик булан шо газ балонланы уьйню ичинден чыгъарып алып, ари тайдырдыкъ. Отну сёндюрдюк. О балонлар атылгъан буса, уьй де атылажагъы белгили эди, –дей Шарип Агьматов.


Боташюртлу улан къумукъ халкъны тарихин де ахтара. Умуми халкъ ишлерде актив кюйде ортакъчылыкъ эте. Шарип Агьматов «Солтанмут» деген фондну ишлерине де болагъан кюйде къуршала.


–Бизин халкъны яш адамлары къумукъланы тарихине, тилине, адатларына ва маданиятына агьамият бергенни сюемен. Яш адамлар пайдалы ишлерде ортакъчылыкъ этме герек, –дей Шарип.


Мен де намуслу, сав-саламат яш улан Шарип Агьматов йимик миллетин ва касбусун сюегенлер кёп болсун деме сюемен.