Ёлчуну касбусуна амин

Ёлчуну касбусуна амин

       Усталыкъ, къуршап айтгъанда саниятчылыкъ бизде наслудан-нас­лугъа бериле гелгенлик мердешге айлангъан. Дагъыстанны оьзге миллетлерини арасында йимик, къумукъланы арасында да муаллимлик касбуну юрютеген сав агьлюлер, тухумлар кёп бар. Муаллимлени, йыравланы, темир усталаны касбусун юрютеген де йимик, оьмюрюн ёл къурувчуну касбусуна багъышлагъан тухумлар да бар. О гьакъда сёз чыкъгъанда, башлап Хумторкъали районну «ДЭП-22» (ёл эксплуатация идарасы) деген предприятиесини ёлбашчысы Абдулатип АБДУЛМЕЖИТОВНУ агьлюсю гёз алгъа гелип токътай.


Абдулатипни агьлюсюню касбу та­рихи Дагъыстанда ёллар къурув тармакъны аякъгъа тургъузув булан ты- гъыс кюйде байлавлу. Ону атасы Акам давдан алдагъы йылларда Буйнакск районда ёллар къурагъан ва ёллагъа къуллукъ этеген идараларда кёп йыллар бою бригадирни борчларын кютюп гелген. Агъасы Абдулмежит де ёл къурувчу болгъан.   Абдулатип оьзю де загьмат чалышывун ёл-къурулуш управлениеде (ДСУ «Дагавтодор») асфальт салагъан ишчи гьисапда башлагъан.


– Ёлчулукъ касбу бизге атабыз Акамдан гелген. Бизин агьлю Капиркъумукъда яшай эди. Алмалыгъа 1953-нчю йылда гёчгенбиз. Оьзюм де загьмат чалышывумну 1970-нчи йылда асфальт сала- гъан ишчи гьисапда башладым. 1998-нчи йылда Москва шагьарда далапчылыкъ ва право институтун битдирсем де, мен шо тармакъда ишлемедим. 2007-нчи йылда Москвадагъы автомобиль-ёл институтну битдирип, инженер касбугъа ес болдум. Мен о заман Хумторкъали райондагъы «ДЭП-22» деген предприятиеге ёлбашчылыкъ эте эдим. Шо предприятиени мен 1999-нчу йылда оьзюмню сиптечилигим булан ачдым, –дей Абдулатип.


«ДЭП-22» предприятие янгы ачылгъан заманда 6-7 ишчи тюгюл болмагъан. Районну ичиндеги 42 чакъырым мезгилдеги юртара ёлланы къуллугъун кюте эди. Бугюн ону предприятиесинде 23 адам загьмат тёге. Ону ёлчулары 114 чакъырым узуну булангъы ёллагъа къарай. Оланы гьар йыл йимик ярашдыра, онгара. Шо ёлланы 72 чакъырымы – республика даражасындагъы ёллар. 42 чакъырымы – районну ичиндегилери, юртлагъа барагъан ёллар. Районну юртларыны ичине гиреген бары да ёллагъа асфальт салынгъан.


– Башлапгъы йылларда бизин предприятиени техникасы бир-эки тюгюл ёкъ эди, – деп хабарлай Абдулатип. – Гьали бизин асфальт салагъан машинибиз, ас­фальтны таптап барышдырагъан мы­гъыр­лы тракторубуз, КАМАЗ-лар ва башгъа техникабыз бар. Бизин ишчиле­ни алапасы орта гьисапда 25 минг ма­натгъа чыгъа. Шо буса оьзгелер булан тенг­лешдирген заманда яман тюгюл. Ёл къурувчулар бизде кёп сююп    ишлейлер. Ишибизни сан янлы этмеге чалышабыз.


А. Абдулмежитов ёлбашчылыкъ этеген предприятиени ишини ва ону ёлбашчысыны гьакъында айта туруп, ГКУ «Дагавтодор» управлениени ёлбашчысыны заместители Надир Сабанчиев булай дей:


–Бизин республикада 40-дан да къолай ДЭП-лер бар. Къайсылары яхшы ишлей, къайсылары «ярты» ишлей, о тезден белгили. ДЭП-22-ни ишлейген кююне «Дагавтодорну» ёлбашчылары рази. Ишде етишген уьстюнлюклери ва узакъ йылланы боюндагъы къайратлы загьматы учун 2019-нчу йыл Абдулатип Абдулмежитовгъа Дагъыстан Республиканы Башчысыны къарары булан «Дагъыстан Республиканы ат къазангъан къурувчусу» деген гьюрметли ат берилген. Россияны ёллар министерлигини янындан да Абдулатип гьюрметлев грамоталар ва «Къурувчулукъ макътав» деген белги булан да савгъатлангъан. Абдулатипде бирдагъы бир яхшы хасият бар. О ёкъ, бу ёкъ, о етишмей, бу етишмей деп ишни артгъа саллап, оьзюнден жаваплылыкъны бир де тайдырмай.


– Эки де уланым – Сапийбулла ва Сайит Москва шагьардагъы автомобиль ва ёл къурулуш институтну инженерлер гьазирлейген факультетин битдирген. Уллусу уланым Сапийбулла 2004-нчю йылдан берли мени булан ишлей. 2014-нчю йылдан берли буса АО «ДЭП-22» предприятиеде баш инженер.


Гиччиси уланым Сайит 2005-нчи йылда бизге ишчи болуп тюшдю. Ишден айрылмагъан кюйде Москва шагьардагъы автомобиль ва ёл къурулуш институтну инженерлер гьазирлейген факультетин битдирип, башлап мастер болуп, сонг буса 2014-нчю йылдан тутуп, АО «ДЭП-22» предприятиени генеральный директоруну заместители болуп чалыша. Ол Хумторкъали район жы- йыныны депутаты да дюр. Айтагъаным, мени ва мени агъам Абдулмежитни, атам Акамны ишин, касбусун юрютмеге адамлар бар.


Абдулатип – насипли адам, насипли ата. Эки уланы, атасыны ёлун тутуп, ону ишин узата. Олар янгыз атасыны ишин узатып къоймай, уллатасы Акамны касбусун да давам эте. Ёл этмек, ёл салмакъ, ёлланы онгармакъ бизин бусурман динде де макъталгъан. Ёл этмек – инг де уллу зувап ишлени бири.


Абдулатип Абдулмежитов ёлбашчылыкъ этеген АО «Хумторкъали район ДЭП-22» 2019-нчу йылда «Россияны ёллары -2019» деген Бютюнроссия конкурсда «Ёл тармакъны наслусу» деген номинация ярышында биринчи ерни алгъаны ва хас шагьатнамагъа ес болгъаны кёп затны оьзлюгюнден англатып къоя.

 


СУРАТДА: Абдулатип АБДУЛМЕЖИТОВ.