«Стамбульские новости» и младотурецкая революция»

Главная страница » «Стамбульские новости» и младотурецкая революция»Исследование турецких историков Мехмета Перинчека и Арды Одабаши, посвящено первой русскоязычной газете, издававшейся в 1909-1910 г. в Турции главным редактором Джелалом Коркмасовым.
В книге , вышедшей на днях в Стамбуле, освещено
значение младотурецкой революции 1908 г. в истории страны и мировом масштабе, роль Дж. Коркмасова и его соратников в турецкой революции, их связи с лидерами Партии «Единения и Прогресса».
Книга снабжена ценными иллюстрациями.


Сведения об одном из авторов

Mehmet Perinçek, 19 Eylül 1978’de ?stanbul’da do?du. Faik Re?it Unat ?lkokulu’nu ve Ca?alo?lu Anadolu Lisesi’ni bitirdi. Burs alarak Rusya Federasyonu’nda Nijni Novgorod’da 35 Nolu lisede okudu. ?stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. ?stanbul Üniversitesi Atatürk ?lkeleri ve ?nk?lâp Tarihi Enstitüsü’nde ara?t?rma görevlisi olarak memuriyete ba?lad?. 2005-2006 ö?retim y?l?nda Moskova Uluslararas? ?li?kiler Devlet Enstitüsü (Üniversitesi)’nde (MG?MO(U)) misafir ara?t?rma görevlisi olarak çal??t?. 2007-2008 y?llar?nda TC D??i?leri Bakanl???’n?n projesi çerçevesinde Rusya Federasyonu devlet ar?ivlerinde ara?t?rmalar yapt?.


Sekiz senedir Rus-Sovyet devlet ar?ivlerinde “Türk-Sovyet ?li?kileri” ve “Ermeni Meselesi” üzerine ara?t?rmalar yap?yor. Bu konular üzerine birçok makalesi var. “Atatürk’ün Sovyetlerle Görü?meleri/Sovyet Ar?iv Belgeleri’yle”, “Boryan’?n Gözüyle Türk-Ermeni Çat??mas?”, “Rus Devlet Ar?ivlerinden 100 Belgede Ermeni Meselesi” ve “Avrasyac?l?k/Türkiye’deki Teori ve Prati?i” ba?l?kl? dört kitab? yay?mland?. Ayr?ca çal??t??? konular üzerine önemli kitaplar? yay?ma haz?rlad?. Di?er taraftan güncel Türk d?? politikas? üzerine çal??malar yap?yor.


Bu konular üzerine sempozyumlarda ve uluslararas? konferanslarda tebli?ler sundu, Türkiye’de ve yurtd???nda konferanslar verdi. TRT’de ve özel televizyonlarda birçok programa kat?ld?. Rusça’dan Türkçe’ye çevirdi?i kitap ve ?iir yay?mlar? da bulunuyor. Rusça, Almanca, ?ngilizce ve Osmanl?ca (Eski


Türkçe) biliyor.