Запись

Натижалы гьаракат

Арадан оьтген бир йылыны ичинде Россияда юрт хозяйствода сурсат малланы оьлчевлерин ва сан янын артдырмакъ учун юрюлеген загьмат гьаракатда гёрмекли натижалар къолда этилинегени ачыкъ болуп гёрюне. Савлай уьлкебизде болдурулгъан сурсат малланы къадары 2020-нчы йылны багьаларын гьисапгъа алып айтсакъ, 150 миллиард долларгъа кёп болгъаны гьакъда айрыча эсгермеге тюше.   Язлыкълар къайтарыла   Къоллавчуланы айлана якъдагъы ич...