Аналагъа багъышлангъан шиърулар

• 27 ноябр – Ананы гюню

Магьаммат АТАБАЕВ

Аналар

Ана юрек, ана тамур, ана жан,
Ана ватан, ана къардаш, анадаш,
бу сёзлени анабашын ахтарсанг,
бу сёзлеге ана деген сёздюр баш.

Ана ватан, ана топракъ, ана тил
ана деген уллу сёзден башлана,
ана ватан болмас эди ватандан,
ана деген сёз болмаса башында.

Ананы бир «балам» деген сёзюнден
сююв тама, сююнч тама, бал тама!
Ананы бир гёзьяшындан, бир бюртюк,
авур зат ёкъ бу дюньяда бир сама.

Анасы аш этегенде яшына,
сюювюн де къошагъангъа ашына,
бу дюньяда, анасыны ашыдай,
татывлу аш ёкъдур бир де яшына.

«Вай анам!» — деп ватан учун
жан берген
аталардан къалгъан ана ватаным,
анасызны, болуп азиз анадай,
къучагъына алгъан ана ватаным…

Къыйын болса, тишлерибиз
къысып да,
Ватан учун кёп къыйындан
оьтгенбиз,
анабызны ал увузун къусуп да,
ана ватан айтгъан затны
кютгенбиз.

Ана юрек,
ана тамур, ана жан,
Ана ватан,
ана топракъ, анадаш,
бу сёзлени анабашын ахтарсанг,
бу сёзлеге ана деген сёздюр баш!

Казим КАЗИМОВ

Анамны сют тилинде

Анамны сют тилинде
Сёйлеймен ва язаман,
Ана топурагъымда
Дос-ювукъгъа базаман.

Анамны сют тилинде
Сыр чечемен гёзелге,
Ана ангдан тирилген
Сукъланаман оьзенге.

Анамны сют тилинде
Татли сёйлей авлетим.
Ана тилде сююне,
Бузула яда бетим.

Анамны сют тилинде
Яздым, буздум, йырладым.
Тилимни гёз тиримде
Айындырмакъ-мурадым!..

Абдул-Керим ЗАЛИМХАНОВ

Сыйлы сёзлер

Анасын асырап билмейген гиши
Элин де, халкъын да сюймеге билмес.
Ананы, элни ва халкъны тюз иши
Терс тюшсе, эр чюйге савутун илмес.

«Ана эл», «ана халкъ» деп неге айта…
Анадан башлана инг сыйлы сёзлер.
Топуракъ, табиат, дюньябыз, гьатта,
Гьариси аналар тюгюлмю оьзлер?!