Байрамлар аманлыкъда оьтсюн учун        Алда адамлар айрокъда уллу къуванч булан гёзлейген май байрамлар етишип геле. Шолар аварасыз оьтсюн учун нечик ишлер этме герекни гьакъында Хасавюрт районну террорчулукъгъа къаршы комиссиясыны (АТК) гезикли жыйынында къаралды. Жыйынны башында районну башчысы Ж.Салавов етишип гелеген байрам булан къутлады ва шолар арив оьтсюн учун этилме герекли ишлени гьакъында айтды.


– Гьар йыл биз язбашны ва загьматны, ондан сонг гелеген Уьстюнлюкню гюнюн шатлы чаралар булан оьтгеребиз, – дей ол. – Адамлар учун шо байрамлар аман кюйде оьтсюн учун район администрация ва АТК планлар гьазирлеген. Гьар къурумгъа не этме гереклиги тапшурулгъан. Бизин аслу чаралар юртларда оьтгериле, шону учун да юртбашчылагъа, дружинник­лени де къуршап, адамланы аманлыгъын болдурма герек. МВД-ни Хасавюрт райондагъы бёлюгюне де тарыкълы тапшурувлар берилген. Олар оьзлени гючлерин районгъа пайлажакъ ва адамлар байрамларын парахатлыкъда оьтгерсин учун бары да гьаракатын болдуражакъ.


–Биз гьар йыл да эсгерилген чаралар оьтгерилежек ерлени тындырыкълы кюйде тергейбиз ва байрамлар битгенче шо ерлени сакълавгъа алабыз. Эгер де бир къавгъалар болуп гетсе де, полицияны къуллукъчулары нечик чаралар гёрме герегин билелер. Тек шолай гьал болмасын деп биз къаст этежекбиз. Шону учун бизин бёлюк 500 адам гьазирлеген, байрам гюнлер башгъа ерлерден де кёмекге гючлер гележек. Биз оьзюбюз де шо гюнлер ишде болажакъбыз. Къувунлу гьаллагъа къаршы хас бёлюк де гьазир. Шолай сакълыкъ 1-нчи майдан 12-нчи май болгъанча юрюлежек.


Шондан сонг да къалгъан къуллукъдагъылар да гьариси байрам гюнлерде адамланы парахатлыгъын болдурмакъ учун не чаралар гёрюлежекни гьа­къында айтды. Дагъыстанны башчысыны кёмекчиси, респуб­ликаны АТК-сыны темиркъазыкъ бойдагъы территория округуну вакили Керим Бадрутдинов гележек байрамлар шатлы агьвалатлар экенни эсгерди. Шо байрам гюнлерде адамланы аманлыгъын болдурмакъ учун бары да гюч салынгъанны да айтды. Хасавюрт районда гьар заманда да къайсы ишге де жаваплы янашагъанны да эсгерди.


Шолай да, Хасавюрт районну билим берив управлениесини начальниги Къырымсолтан Къабардиев, район поликлиниканы баш врачыны заместители Кавсарат Шугьайыбова ва Ичичали, Чагъаротар, Нурадилово юртланы башчылары Вашалав Шагьидов, Сулейман Гьажиев и Муса Умаров да террорчулукъгъа къаршы ишлер нечик юрюлегенни гьакъында айтдылар.


Оьтгерилген жыйынны гьасиллерине гёре, тийишли къарарлар да къабул этилинди.