Атлы асгер дивизияны эскадронуну командири

      Муслим Элдарханов – Уллу Ватан давну ортакъчысы. Дав йылларда 32-нчи Смоленский атлы асгер дивизияны эскадронуну командири болуп къуллукъ этген.


1943-нчю йылны ноябр айыны 19-нда ол яраланып, госпитальгъа тюше. Авур яралардан къолай болгъан сонг, сакъатлыгъы саялы, асгер къуллукъдан азат этиле. 1944-нчю йылны язбаш айларында ата юрту Оьтемишге къайта.

Юртдагъы уллу орамланы бирисине ону аты къоюлгъан.