Янгы китап: «Паху ва Чарах»

Артдагъы гюнлерде Магьачкъаладагъы Дагъыстан китап издательствода чыкъгъан Супуяханым Бийболатованы «Паху ва Чарах» деген аты булан янгы китабы охувчуланы къолуна тюшдю.

Супияханым узакъ йыллар муаллим болуп Кёстек школада ишлеп тура. Ол поэзияны сокъмагъына тюшгени де хыйлы йыллар бола, охувчулагъа таныш шаир. Ону шиърулары «Ёлдаш» газетде, «Тангчолпан» ва «Къарчыгъа» журналларда тезден берли печат этиле. 2016-нчы йылда «Сююв оьлмей» деген ат булан биринчи шиъру китабы чыкъды.

Гьали чыкъгъан янгы китабына ону сайламлы асарлары ва поэмалары жыйылгъан. Китап «Азиз элим, ана тилим», «Сююв оьлмей», «Ойларым», «Багъышлавлар», «Таржумалар» деген атлар булан беш бёлюкден амалгъа гелген. Биринчи бетлерден тутуп китапны ичделиги «Паху ва Чарах» деген баллада булан башлана. С. Бийболатованы янгы китабы булан къутлайбыз ва гележекде де яратывчулукъ ёлунда уьстюнлюк­лер ёрайбыз.