Жинаятчыланы дини де, миллети де болмай дегени бирдагъы гезик де герти болуп чыкъды

Магьачкъала ва Дербент шагьарларда жинаятчыланы дин идаралагъа ва ич ишлени къуллукъчуларына этген савутлу чапгъыны дагъыстанлыланы чы нечик де, савлай элни талчыкъдырды. Жинаятчыланы дини де, миллети де болмай дегени бирдагъы гезик де герти болуп чыкъды. Олар — тюрлю-тюрлю динлени юрютеген дагъыстанлыланы арасында эришив, республикабызгъа буса питне салма къарайгъанлар.

Россия халкъара террорчулукъгъа ва экстремистчиликге къаршы хас асгер юрютеген заманда, ичиндегилер жамият-политика гьалны бузма къарайгъаны, шоларда адамлыкъдан болгъан бир зат да ёкъну англата.

Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов оьзюню сёйлевюнде дагъыстанлыгъа кёп къарсаламай турмакъны тиледи ва адамсызлыкъ, вагьшилик этгенлер тийишли жазасын алажакъны билдирди.

Къайгъы ва къыйынлыкълар адамланы бирикдирегени герти. Дагъыстанлылар жинаятчыланы налатлады, кёбюсю шо оьзлени кёмегин болдурма къарап айландылар. Шону булан бирге, тамашагъа къарама гелегенлер де кёп эди.

Дагъыстанны Башчысы террорчулукъ юрюлген ерде болду, хас штабны ортакъчылары булан жыйын оьтгерди ва сав гече ишде турду.

Белгили болгъаны йимик, 6 жинаятчы дагъытылгъан, террорчулукъ юрюлген бойларда гьал къолайлашгъан.

Дагъыстанны Гьукуматына зарал болгъан агьлюлеге кёмек этмек тапшурулгъан.

Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликовну указына гёре, июн айны 24-нчю, 25-нчи ва 26-нчы гюнлери къайгъылы гюнлер деп белгиленген.