Жамболат САЛАВОВ: «Ёлланы айланасында онгайлыкълар да болдурулажакъ»

«Бу йылгъы Чакъырывунда Дагъыстанны Башчысы транспортгъа, ону оьсювюне ва 2030-нчу йыл болгъанча гёз алгъа тутулгъан масъалаланы чечивге айрыча тергев берди.

Россияда гележек 6 йылны ичинде  уллу шагьарланы айланып оьтеген 50 ёл этилежек. Шоланы уьчевю – бизде: Хасавюрт бойдагъы ишлер башлангъан, Магьачкъаланы ва Дербентни айланагъанларыны документлери гьазирленип тура.

С.Меликов айтгъан кюйде, Магьачкъала портгъа барагъан ёл да агьамиятлы, дазудан башгъа пачалыкълагъа барагъан ерлер янгыртылажакъ, аэропортубузну, темир ёлланы ярашдырыв давам этилежек.

Сергей Алимович оьзюню Чакъырывунда федерал даражадагъы ёлланы яхшылашдырывгъа да тергев берди. Артдагъы йылларда шолар 4 машин юрюйген кюйде генглешдирилген, бетге-бет урунмайгъан кюйде аралары бегетилген. «Кавказ» деген уллу ёлну 2025-нчи йылны ахырына ерли 51 чакъырымын янгыртма гёз алгъа тутулгъан, янгыз бу йыл шону 24 чакъырымы тамамланажакъ.

Гёз алгъа тутулгъан ишлени кютмек учун харжлар етишмей, шону учун да маячыланы акъчалары да къолланажакъ.

Бугюнлерде «Кавказ» деген ёллагъа къарайгъан федерал управление суткада, айда, йылда нече ва нечик маллар ташыйгъан машинлени гьисабын чыгъарып айлана. Шогъар гёре, гьайдавчулагъа ёл бойларда ял алма, аш хапма, тарыкъ болса машинин ярашдырма болар йимик имканлыкълар болдурма да герек чи. Гьалиге 8 шолай уллу центрлар токъташдырылгъан.

 

Г. КЪОНАКЪБИЕВ.