Ёллардагъы хатабалагьлар

Дагъыстанны Ич ишлер министерлигини маълумат бёлюгю билдиреген кюйде, артдагъы жума республиканы ёлларында 39 хатабалагь болгъан. Шоларда 4 адам оьлген ва 61 адам яралангъан. Яралангъанланы арасында 15 яш да бар.

Бирдагъы бир санавлар. Янгыз эки гюнню ичинде полицейскийлер машинлерин эсирген кюйде гьайдагъан 24 адамны тутгъан.

Май айны 22-нде, гюндюз вакъти, Магьачкъаланы къырыйын­дагъы Богатырёвка деген посёлокда  бек чалт гелеген «Жигули» ёл ягъада токътап турагъан эсли къатынны ва  12 йыллыкъ эки уланъяшны уруп йыкъгъан. Оланы алгъасавлу кюйде ювукъдагъы азарханагъа етишдиргенлер. Врачлар айтагъан кюйде, къатынгишини гьалы къоркъунчлукъну тувдурмай, яшлагъа буса гьали де хыйлы заман докторланы кёмеги тарыкъ болажакъ.

Аманлыкъны къоруйгъан къурум гечге таба Интернетде ерлешдирген видеороликге къарагъандокъ, «Жигулини» гьайдавчусу эсирген яда наркотиклени къоллагъандыр деген шекленивлер тувулуна. Ол машинин шолай гьалында юрютегени биринчилей  тюгюл экен. Судну къарарына гёре, огъар 2 йыл транспортну гьайдама ихтияр берилмей.

Май айны 24-нде Агъул районну Буркихан юртунда ерли школада ахырынчы зенгни къагъылывуна байлавлу чаралар тамамлангъан сонг, шо школада муаллим болуп ишлейген къатынгиши уьч охувчуну ва бирдагъы иш ёлдашын машинине миндирип, хоншу юртгъа барма токъташгъан. Бийик тав ерде «Жигулисин» ёлда сакълап болмай, терен къакъагъа тюшген. Хатабалагьны натижасында машинни гьайдавчусу шо ерде оьлген, къалгъанлары яралангъан. Яшланы бирисин шо гюнокъ алгъасавлу кюйде вертолёт булан Магьачкъаладагъы клиникагъа етишдирмеге тюшген.

Май айны 27-нде, гюндюз сагьат эки битип, «Кавказ» федерал ёлда  БМВ маркалы машинни 24 йыллыкъ гьайдавчусу низамны бузуп,  къаршы гелеген КАМАЗ-гъа бетге-бет урунгъан. Енгил машинни гьайдавчусу шо ерде оьлген.

 

Алав АЛИЕВ