Яшланы къабул этме гьазир

Эрпели – Буйнакск районну уллу юртларыны бириси. Шагьардан яда районну центрындан йыракъда табиатны гёзел тёрюнде ерлешген. Артдагъы йылларда юртда яшавлукъ биналар арив этилип –   къурулагъаны эс этиле. Бир нече йыллар алда мунда мукъаятлы гёрюнюшю булангъы ерли азархана да (больница) къурулгъан эди. Гьали гезик яшлар бавуна етишгенине эрпелилилер бек хош.

 

Юртда 1970-нчи йылларда ишленген яшлар бавуну гьалы-гьавкъаты битген эди. Шонда тийишли чагъына етишген яшланы хыйлыларына ерлер де етишмей эди. Шо онгайсызлыкъланы гьисапгъа алып, гьакимиятны жигерли къастларыны яхшылыгъындан, энни адам къарап турардай арив тышы, ичи булангъы яшлар бавуну янгы бинасы ишленип битген. Муну ичинде яшлагъа яйнап оьсмеге гьажатлы болагъан бары шартлар яратылгъан. Абзары да ёммакъдагъы арив суратгъа парх бере. Чинкдеси, яшлар бавуну янгысында 120-дан да къолай яшны сакъламагъа бажарыла. Эсгерилген яшлар ожагъы бу йыл сентябрь айны бирине ачылажакъ.

Бир йырда айтыла­гъандай, эрпелили гиччипавлар яшнап, яйнап, балкъып… къалсынлар. Бу агьвалат юртдагъы берекетли яхшылыкълар булан кёп янгылыкъланы башы болсун!