Янгыртылыв узатыла

          Ёлугъувда ДР-ни Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитов, ДР-ни Президентини ва Гьукуматыны Администрациясыны ёлбашчысы Рамазан Алиев ортакъчылыкъ этди.

              Дагъыстанны башчысы Дагъыстан Республиканы Гьукуматыны янгы белгиленген членлерин къутлады ва гьар ёлбашчыны борчлары гьакъында айтды.

       «Дагъыстанны Гьукуматына сынавлу ва бажарывлу адамлар къуршалгъан. Шо саялы гьали онгарылгъан команда ишин бажарывлу кютер деген умут бар. Сонг да, сиз билеген кюйде, яшавгъа чыгъармагъа герекли приоритетли проектлер онгарылгъан», – деди Р.Абдулатипов.

«Гьукуматны Председатели сынавлу ва инамлы адам. Мен ол оьзюню ва заместителлерини, министрлени ишин бир команда гьисапда къурмагъа бажарар деп инанаман».

«Гьукуматны аслу блокларындан бириси – гуманитар блогу. Огъар Анатолий Карибов ёлбашчылыкъ эте. Гуманитар бёлюк адамны яшавгъа къаравларын, гьакъылын амалгъа гелтире.

Биз кёп школалар къурабыз. Гьали-гьалилерде Къыбла Дагъыстанда уллу спорт школаны къоллавгъа бердик, Хунзахда, Къызлар ва оьзге районларда янгы школалар ачылды. Шо ишге ёлбашчылыкъ этеген министр Шагьабас Шагьов янгы къайдаларда ишлемеге герекни унутмагъа тюшмей. Белгили экени йимик, билимлер беш йылдан эсгилене. Демек, билим алывну токътатмагъа бажарылмай», – деп узатды сёзюн республиканы башчысы.

Ёлугъувда ДР-ни маданият министри Зарема Бутаевагъа да тапшурувлар берилди: «Янгы пагьмуланы ахтармагъа ва тапмагъа герек. Янгыз «Дагестанский аул» деген музейни къуруп къоймай, Магьачкъалада инчесаниятны музейин де ачмагъа герек. Къайсы реформаны башласакъ да, биз билимли ва маданият янындан ­англавлу адамланы танглама герекбиз. Дагъы ёгъесе, янгыртывлар бажарылмажакъ. Эгер жамият авам ва артда къалгъан буса промышленностну, юрт хозяйствону модернлешдирмеге бажарылмай. Масала, Матласда курорт къурмакъны гьа­къындагъы пикру – пайдалы пикру. Тек шо курортну айланасындагъы адамланы курортгъа бакъгъан якъдагъы англаву нечик болажакъ? Эгер биз туризмни оьсдюрме сюе бусакъ, ял алагъанланы гьакъында яхшы ойлашмагъа герекбиз. Турист ял алмагъа ва кеп чекмеге геле. Неге тюгюл, шону учун ол акъча берген.

Президент эсгерген бирдагъы блок – ихтиярланы якълав. Шогъар билимли ва интеллигент адам Рамазан Жапаров ёлбашчылыкъ эте. Амма олар булангъы иш бизин парахат этмеге болмай. Эгер мен, Рамазан Жапаровну танымай болгъан бусам, огъар инамсызлыкъ билдирер эдим. Ону бизге де сорамай, республиканы ич ­ишлер министрини заместители этип биревню сайламакъны арив гёрмедим».

Ёлугъувда вице-премьер Шарип Шариповну гьакъында да сёз юрюлдю. Юрт хозяйство – агьамиятлы тармакълардан бириси. Шо саялы эсгерилген тармакъгъа шолай янашма да герек. Бугюн юрт хозяйство министр этилип пагьмулу адам белгиленген, деп эсгерди Рамазан Абдулатипов.

Печатгъа ва маълуматгъа къарайгъан министр Азнавур Гьажиевни гьакъында айта туруп, Президент ишни тюбю­къарадан алышдырма герекни гьакъында эсгерди: «Дагъыстан радио къайда? Ёкъ деп айтма ярай. Алда радио, айрокъда тав районларда маълуматны аслу къуралы эди. Мен алда да эсгердим: эгер сиз «Дагестанская правда» газетни печат эте бусагъыз, о яман газет тюгюл, официальный газет. Шолай болгъанда, ону гьавайын уьлешигиз, кепеклеге сатмагъа тарыкъ тюгюл. Мени сёйлевлерим барысы да дегенлей печат этилегени яхшы. Тек масъала шону булан битмей. Биз бажарывлу касбучуланы чакъырдыкъ, информация ишни нечик юрютмеге герекни гьакъында гьакълашдыкъ. Биз бары да изданиелени тергеп туруп болмайбыз. Шо тарыкъ тюгюл буса да ярай. Тек финанс булан таъмин этилеген изданиелени тергемеге герек. Абдулатиповгъа къаршы сёз айтмагъа ярай, тек пачалыкъгъа къаршы иш юрютмеге ярамай. Бар чы шолай изданиелер йыллар булан экстремизмни пропаганда этип турагъан. Артдагъы 10–13 йылны ичинде Россия Федерацияны Президенти Владимир Владимирович Путин этеген ишлени пропаганда этмесе бажарылмай. Ол башгъа уьлкени къурду, экономиканы аякъгъа тургъузду. Гьакимиятлыкъны янгы къайдасын болдурду. Болса да, кемчиликлер де ёкъ тюгюл. Бизге багьа берив Россияны Президентине багьа беривден гьасил бола».

«Ширухан Гьажимуратов бажарывлу транспортчу, – деди шо гьакъда айта туруп ДР-ни Президенти, – амма транспортну министерлиги республиканы алдында токътагъан масъалаланы чечивде оьз ерин тапмагъан».

ДР-ни Президенти ДР-ни финанс ишлер министерлигини ишине ва ону ёлбашчысы Антонина Идрисованы бажарывлулугъуна мюкюр болду, ДР-ни милли политикагъа къарайгъан министри Алексей Гьасановну, ДР-ни юстиция министри Азади Рагьимовну, ДР-ни савлукъ сакълав министри Танка Ибрагьимовну ишине рази къалагъанын эсгерди.

Экологиягъа ва табиат байлыкълагъа къарайгъан министерлик, Рамазан Абдулатипов гьисап этеген кюйде, гьали де тийишли ерин тапмагъан. «Биз министр Гьасан Идрисов булан ёлукъдукъ, не этме герекни гьакъында гьакълашдыкъ», – деди ДР-ни Президенти.

Шолай да, ДР-ни Президенти Рамазан Абдулатипов ДР-ни къурулушлагъа, архитектурагъа ва яшавлукъ-коммунал масъалалагъа, спорт масъалалагъа къарайгъан, инвестициялагъа ва сатыв-алывгъа къарайгъан, экономика ва территория оьсювге къарайгъан министерликлени ва оьзге комитетлени ишине де къысгъаракъ багьа берди.

Республиканы ёлбашчысы далапчылыкъны гьакъында айта туруп, тергевлени аз этивге пикрусун бакъдырды. Шо тергевлени алдын алып болмай, бир-бир да­гъыстанлылар республикадан тышгъа гетме борчлу бола. «Бизде квартирлени багьасы неге оьрдедир? Неге тюгюл, бизнесмен топуракъ учун, коммуникациялагъа къошулмакъ учун ва оьзге затлагъа харж бермеге герек. Ону бары да ерде талай. Ахырда ол оьзю де талавургъа къошула. Эгер къурулуш бизнесни тюз юрютсек, квартирлени багьасын 20–30 процентге кемитмеге бажарылажакъ эди».

ДР-ни Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитов эсгергени йимик, биз барыбыз да бирче бир муратгъа талпынабыз халкъны яшавун яхшылашдырмагъа. «Парламент гьукумат булан бирче ишлей. Бизин ишибизде ачыкълыкъ бар. Кёбюсю масъалалар оператив къайдада чечиле. Бизге документлер ишленип гелтириле. Министрлени кёбюсю янгы адамлар, сынаву булангъылары да ёкъ тюгюл. «Хизри Шихсайитов айтгъан кюйде, эгер туризмни комитети бар буса, туристлер де болма герек. Эгер промышленностну министерлиги бар буса, промышленност болма герек. Бугюнгю барышыбыз мени толу кюйде рази этмей. Хизри Шихсайитовну сёзлерине гёре, Гьукумат учун Президентни приоритет проектлери маякъ болуп токътай». Эгер проектлерде салынгъан программалар яшавгъа чыкъса, бюджетге тюшеген харж да артажакъ, шону булан бирге адамланы яшавлукъ даражасы да артажакъ. Президентни инамлыгъын оьтгерилген жыйынлар, къабул этилген документлер булан тюгюл, хас ва мекенли ишлер булан къазанмагъа герек».

“Мой Дагестан”

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля