Янгы яшлар баву къурулгъан

 Эсгерилген юртну «Къырлар» деген микрорайонунда яшайгъанлар учун гьалиги заманны бары да талапларына жавап береген яшлар бавуну къурулушу башлангъанлы айтардай кёп де болмай эди. Дагъыстан Республиканы инвестиция программасыны дазуларында амалгъа гелген яшлар бавуну эки къабат бинасында гиччипавлар учун кёп тюрлю онгайлыкълар яратылгъан. Мунда яшлагъа физкультура оюнлар, музыка булан машгъул болма имканлыкъ береген айры заллар, ашлар гьазирлейген бёлюк, оланы савлугъуна тергев болдурагъан кабинет, хозяйство къуллукъчулар учунгъу кабинетлер бар.

Къурулуш ишлени бойнуна алып юрютеген Гьюсейн Мазанаев айтагъангъа гёре, янгы яшлар бавуну ичиндеги ишлени 99 проценти яшавгъа чыгъарылгъан. Ювукъ гюнлерде бары да кабинетлер тарыкъ-герек мал-матагь гелтирилип толу кюйде ясандырылажакъ.

Бугюнлерде ишчилер яшлар бавуну майданчаларын тюзлеп, тегишлеп, гьарсинчеклер ва тренажёрлар болажакъ, яшыл уьлкюлер, бала тереклер орнатылагъан ерлени гьазирлеп туралар.

Къурулуп битген ва янгы охув йылны башында пайдаландырывгъа берилме гьазир янгы яшлар баву юртлуланы иш ерлер булан таъминлигин болдурагъандан къайры да, гезикге язылгъан ата-аналаны  санавун шайлы кемитмеге имканлыкъ ярата. Яшлар бавуну ачылыву юртлулар ва гичч­ипавлар учун да кёпден къаравуллангъан сююнчлю байрамгъа айланып токътажакъ.

 

Казим КАЗИМОВ.