Янгы комплекс

Оьтген жумада Ботаюртда янгы къайдада къурулгъан къуш комплексни ачылывуна багъышлангъан шатлы агьвалат болду.

Комплексни ачылывунда Дагъыстанны Гьукуматыны Председателини орунбасары Шарип Шарипов, юрт хозяйство министр Баттал Батталов, ветеринария комитетни ёлбашчысы Вагьмурат Курчаев, Дагъыстанны Халкъ Жы­йыныны депутатлары Багьадур Абасов ва Будун Будунов, Къызлар ва Бабаюрт районланы, республиканы къушчулукъ комплекслерини башчылары ортакъчылыкъ этдилер. Къонакълар башлап комплексде жанлар сакъланагъан, олагъа ем гьазирлейген кюйге къарадылар

– Булай комплекс къурмагъа ботаюртлу инвестор Аштар Батыров себепли болду, – деди комплекни ачылывгъа ба­гъышлангъан жыйынны ача туруп, «Хасавюрт район» деген муниципал къурулувуну башчысы Жамболат Салавов. – Аз заманны ичинде «Батыр» деген СПК къуш сакъланагъан 7 уллу ферма къурду. 80 адамгъа иш ер ачылды, шоланы алапасы да 22 минг манатгъа етише. Шулай бажарывлу инвесторлар болса, районну янындан гьар заманда да якълав табажакъ.

«Батыр» деген СПК 1998-нчи йылдан берли ишлей. 2002-нчи йылда мунда бир йылда 600 минг жижек чыгъарылгъан. Арадан 7 йыл гетип, йылда 8 миллион жижек чыгъарагъан даражагъа геле. Шо заманны ичинде олар Темиркъазыкъ Кавказны республикалары булан тыгъыс байлавлукъда ишлей ва хас машинлери булан жижеклени 2000 чакъырым йыракъгъа элтме бажарылагъан бола.

2009-нчу йылдан берли «Батыр» деген СПК Бельгиядагъы «Питерсайм» деген инкубация къураллар гьазирлейген фирма булан иш гёре.

2012-нчи йылда «Батыр» Ботаюртдагъы бузулуп турагъан къуш фабриканы ала ва артындагъы йыл шоларда жижек салма башлай.

«Батыр» инкубациягъа йымырткъа ва жижеклер болдургъандан къайры, бройлер де сакълай, демек, йылда 3 минг тон къуш эт де болдура.

Гьали-гьалилерде булар йылда 15 минг тон ем гьазирлейген Бельгияда чыкъгъан «SKIOLD» деген заводну ишге салдылар.

2013-нчю йылны май айында олар дагъы да йылда 2,8 миллион жижек чыгъарагъан къошум инкубация къурдулар. Ишлеме башлагъан 12 йылны ичинде 5–6 адам ишлейген къуш фабрикадан СПК «Батыр», «Профит» ва «Русбел» деген компанияланы бирикдире ва 125 адам ишлейген бола. Оланы баш офиси Москвада ерлешген.

Компанияны къурувчусу Аштар Батыров айтагъан кюйде, 2016-нчы йыллагъа дагъы да 8 къуш ферма къурма гёз алгъа тутулгъан. Шо буса дагъы да 60 адамгъа иш ер этме ва йылда 6 минг тон эт болдурма имканлыкъ бережек.

– Биз бугюн ортакъчылыкъ этеген шатлы агьвалат – ра­йонну администрациясыны инвестору Аштар Батыров булангъы уьстюнлю ишлерини натижасы, – деди Шарип Шарипов, жыйылгъанланы байрам булан къутлай туруп. – Да­гъыстанны Президенти шолай адамлагъа аркъа таяма герекни гьа­къында кёп айта. Ишигиз дагъы да къурумлу болсун!

Дагъыстанны юрт хозяйство министри Б. Батталов айтгъан кюйде, кёбюсю къуш фабрикалар бузулгъан, Аштар Батыров йимиклер бизин умутубуз ва гележегибиз.

Шатлы агьвалатдан сонг «Агьамиятлы АПК» деген программагъа гёре Ш. Шарипов «Къушчулукъну гьалиги гьалы ва оьсювю гьакъда» деген генгеш оьтгерди. Шонда Россияны емлени союзуну президенти Оксана Лукинюк, «Боташюрт» деген МУП-ну ёлбашчысы Байтази Арсланханов, Каспийск къуш фабриканы генеральный директору Магьаммат Малдаев, Дагъыстанны юрт хозяйство министри Баттал Батталов, «Батыр» деген СПК-ны кюрчюлендиривчюсю Аштар Батыров, шону председатели Мухтарпаша Магьамматов, «Россельхознадзорну» бёлюгюню начальниги Гьажимагьаммат Азаев сёйледилер ва янгы комплексни ишине багьа бере туруп, къушчулукъ тармакъны дагъы да оьсдюрмек учун гёрюлме герекли ойларын айтдылар.Гебек КЪОНАКЪБИЕВ,

оьз мухбирибиз.

Суратда: Ботаюртдагъы «Батыр» деген

СПК-ны къуш комплексини ачылыву.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля