Унутмайбыз, оьктем де болабыз!

Алдагъы гюнлерде Магьачкъала шагьардагъы  «Россия  —  мени тарихим» деген  тарихи паркында «Эсде сакъламакъ учун» деген гьаракат оьтгерилди.  Дагъыстанны маълумат ва печат агентлигини сиптечилиги булан шо гьаракат  оьзлени  ватандаш борчун  кютеген  вакътиде жаны къыйылгъанланы  эсделигине  багъышланып юрюлдю. 

Бизин республиканы гьакимлик ва аманлыкъ болдурув къурумларыны жаваплы къуллукъчулары, жамият бирлешивлерини вакиллери, тул къалгъан къатынлар, элибизде парахат яшавну сакъламакъ учун авлетлери оьлюп гетген аналар, охувчу яшлар ортакъчылыкъ этген шо гьаракатны лап башында минутлукъ шыплыкъ билдирилди. Шолайлыкъда,  жыйылгъанлар ватандаш борчун кютеген вакътиде жанлары къыйылгъанланы,  олай да  Украина бойда юрюлеген  асгер гьаракатда оьлгенлени  эсге алдылар.

Инг алда  Дагъыстанны маълумат ва печат агентлигини  ёлбашчысы  Абдуразакъ Жамалутдиновгъа сёз берилди.  Ол сёйлевюнде  оьзю ёлбашчылыкъ этеген агентлиги, олай да республиканы оьлчевюнде  чыгъарылагъан газетлер, оьзге маълумат къураллар  экстремизмни ва террорчулукъну алдын  алмакъ учун некъадар  иш юрютегенин  малим этди. Шону булан бирге  бугюнлерде  бизин ватанны якъламакъ учун Украина  бойда юрюлеген  асгер  гьаракатгъа кёп санавдагъы  дагъыстанлылар къуршалгъаны гьакъда  айта туруп, олар миллетчиликни савлай дюньягъа яйылмагъа къоймайлы алдын алмакъ учун къайпанмайгъан кюйде ябушув юрютегенин эсгерди.

«Анадаш Ватаныбызны эркинлигин, харлысызлыгъын якълай туруп, жанларын къурбан этгенлени унутмайлы эсде сакъламагъа  борчлубуз. Олар гьар даимге бизин эсибизде къалып, юреклерибизде яшамагъа тюше», – деп билдирди ол. Бизин уьлкени душманларына къаршы савлай жамиятны бирлешдирмек учун  бары да  имканлыкълардан пайдаланмагъа тийишли экенин де ташдырды.

Шондан сонг Дагъыстанны Башчысыны кёмекчиси Сайпудин Сайпов, ДР-ни Аманлыкъ советини  секретары Магьаммат Баачилов, «Аналаны гючю» деген бирлешивюню ёлбашчысы  Сефижат Магьамматрасулова, Коми Республикадан сайлангъан РФ-ни сенатору Елена Шумилова ва кёп оьзгелери чыгъып сёйледи. Олар бири-биринден алып дегенлей, оьтгерилеген гьаракат   торайып гелеген уланланы ва къызланы юреклеринде ватандашлыкъ гьислерин уятып,  оьсюп гелеген яш наслуну вакиллерин патриот ругьда тарбияламакъ учун аслам къошумун  болдуражагъына инанагъаны гьакъда айтды. Лап  аслусу, Украина бойда юрюлеген асгер гьаракатны ва алда болуп гетген савутлу пелекетлени вакътисинде жанын къурбан этген игитлени атларын уллу гьюрмет булан эсгерип сёйледи.  Бугюнлерде Украина бойда юрюлеген асгер гьаракатгъа къуршалгъанлагъа разилигин билдирди. Гьар заманда да олар оьзлени янындан якълав табажагъына инандырды. Тул къалгъан къатынланы, оланы яшларыны,  авлетлери оьлген аналаны  гьар гюнлюк яшавлукъ  масъалаларын ва  талапларын кютювге лайыкълы кюйде  янашыв табажагъына инандырды.

Оьтгерилген гьаракатны барышында жыйылгъанлагъа Россияны Игити  деген оьр атгъа оьлген сонг ес болгъан  Нюрмагьаммат  Гажимагьамматовну,  Магьаммат Нюрбагьандовну игитлиги гьакъда гьазирленген къысгъа  видеофильмлер  гёрсетилди. Шондан къайры да, бизин уьлкеде оьзюню иши гери урулгъан  террорчулар дюньяны оьлчевюнде  умуми кюйде гьар уьлкеге, айрыча гьар кимге де зарал гелтирмек учун къасткъылагъаны гьакъда гёрсетилген  видеофильм де жыйылгъанланы тергевюн тартды. Магьачкъала шагьарда иш гёреген бир-бир охув ожакъларыны   охувчу яшлары тувуп оьс­ген элине багъышлангъан  йырланы айтды ва шиъруланы чебер кюйде охуду. Чикдеси,  жыйылгъанлар шо гюн оьтгерилген гьаракатны вакътисинде бизин халкъны арасындан чыкъгъан игитлени къоччакълыгъына  мюкюр болду. Яш уланлагъа ва къызлагъа бютюндюнья жамият торунда, демек, Интернетни дазуларында оьзлени нечик тутмагъа тюшегени гьакъда да  айтылды.

 

Н. БАЙБОЛАТОВ.