УЛЛУ АЛИМНИ ЭСДЕЛИГИ

Эсделик ахшамы оьтгерилеген залгъа Къаягент районну идараларыны ва къурумларыны, олай да район администрацияны къуллукъчулары, юртлардан гелген охувчу яшлар, муаллимлер, Сакинат Шихагьматовнаны  юртлулары ва ювукъ адамлары жыйылгъан эди. Шо гюнгю эсделик ахшамгъа алимни иш ёлдашлары, шаирлер ва язывчулар да чакъырылып гелген эди. Оланы арасында профессор, педагогика илмуланы доктору М.Мустапаев, филология илмуланы доктору, профессор А. Гьажиев, алим, тарихчи Гь. Оразаев, философия илмуланы кандидаты З. Абдулагьатов, тарихи илмуланы кандидаты М. Ибрагьимов,  шаир Бадрутдин Магьамматов ва кёп оьзгелер бар эди.

Эсделик жыйынны ача туруп, Къаягент район администрацияны башчысыны орунбасары Ольга Ибрагьимова алимни яратывчулукъ ёлуну гьакъында кёп исси сёзлер айтды.

Эсделик ахшамны барышында оьрде атлары эсгерилген ёлдашлар  Сакинат Гьажиеваны ярыкъ яшаву ва илму ёлу гьакъда сёйледилер. Ону атын даимлешдиривге байлавлу оьзлени  таклифлерин де малим этдилер. Профессор А. Гьажиев:

– Дагъыстанда Къумукъдан чыкъгъан белгили адамланы арасында къумукъ сагьнаны бийкеси, СССР-ни халкъ артисткасы Барият Муратованы, Дагъыстанны халкъ шаири Анвар Гьажиевни атларын эсгерип, уьчюнчюлей болуп бизге Сакинат Гьажиеваны абурун-сыйын ва ол этген уллу илму ишлерин айтмагъа тийишли, – деп ташдыргъаны жыйылгъанланы бек кепине гелди ва ругьландырды.

С. Гьажиеваны тухумундан чыкъгъан, бугюнлерде Башлыгент участка больницада врач болуп ишлейген Зайнутдин Багьмутов гелген къонакълагъа, эсделик ахшамны онгаргъанлагъа оьзюню баракалласын билдирди.

Ону арты булан   районну маданият бёлюгюню къуллукъчуларыны  чыгъышлары болду. Олар чебер кюйде шиърулар охуду, йырлар йырлады.

 

 

 

М-З. ТЕМИРБЕКОВ,

Къаягент район газетни къуллукъчусу.

Суратда: эсделик ахшамындан гёрюнюш.

Б. ДАДАЕВ чыгъаргъан сурат.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля