Тюркияны маълумат агентлиги булан дыгъар байландыКавказ бёлюкню директору Вугьар Новрузоглы билдирген кюйде, оланы Дагъыстангъа гелмеклигини себеби – ерли маълумат къураллар булан маълумат алышдырыв  дыгъар байламакъ. «Анадолу» агентлиги оьзлени сайтларында 8 тилде маълуматлар ерлешдире. 86 уьлкеде мухбирлер чалыша. Бу агентлигинде берилеген дюнья оьлчевдеги маълуматлар гьар пачалыкъгъа герекли болагъан тиллеге гёчюрюле. 

Агентликни маркетинг ва язылыв ишлеге къарайгъан директору Седат Отлу:

– Тюркияда 100 йыллар  алдан берли гёчюп  гелип яшайгъан кавказ миллетлер оьзлени аталарыны топурагъындан, ватанындан маълуматлар билмеге, маданияты, тарихи булан таныш болмагъа сюе, – деди. – Шо саялы тарихден, маданият, инчесаният чараланы, миллетлени адатларыны, мердешлерини гьакъында маълуматлар герек болажакъ. Кавказгъа гелмек­лигибизни дагъы да аслу мурады – мунда оьзюбюзге мухбир бёлюк къурмакъ. Янгыз Тюркияда тюгюл,  Алжирде, Тунисде кёп кавказлылар бар. Олар бизден аталарыны топуракъларындан, ватанындан маълуматлар  сорай.  Шо саялы бизин агентлигибизге Кавказдан, айрыча алгъанда, Дагъыстандан маълуматлар  пайдалы болажакъ. Бизин алдыбызгъа салынгъан масъала – герти маълуматланы оьз заманында гечикдирмей бизин охувчуларыбызгъа ва къоллавчуларыбызгъа етишдирмек.

«Анадолу» агентлиги 1920-нчы йылда къурулгъан ва шо замандан бери якъгъа маълумат агентлиги гьисапда чалыша. Биринчилей «Анадолу» агентлиги тюрк ва француз тиллерде маълуматлар берип тургъан.  Сонг, оьрде эсгерилген кюйде, оьзге тиллерде де маълуматлар бермеге башлагъан. Агентликни 100 йыллыгъына 11 тилде маълуматлар бермек деген масъаланы алдыбызгъа салгъанбыз ва 11 дюнья тиллерде бютюн дюньядан охувчуларыбызгъа маълуматлар етишдирме гёз алгъа тутгъанбыз.

Шолай да, бизин мурадыбыз – бютюн дюньядагъы лап яхшы 5 маълумат агентликлени арасына гирмек. Бугюнлерде буса дюнья маълумат агентликлерини  инг яхшы 10 агентлигини 9-нчу сыдырасындабыз. Гьар гюн «Анадолу» агентлиги гюнде 2 минг маълумат, оланы ичинде 1 минг тюрк тилде, къалгъан 1 минг башгъа тиллерде бере ва 2 минг сурат, 300 видео сюжетлер ерлешдире.

Аслу мурат, алда да эсгергеним йимик, сиз де, биз де герти хабарланы, маълуматланы   «биринчи къолдан» алмакъны къастын этмек. Биз эки де якъгъа пайдалы болагъан кюйде иш гёрежегибизге инанабыз».

 «Анадолу» агентлиги Дагъыс­тангъа гелген сапарыны натижасында «Ёлдаш» газетни ва «Анадолу» деген Тюркияны пачалыкъ маълумат агентлигини арасында абонентлик дыгъар байланды. Булай дыгъарны «Анадолу» агентлиги Дагъыстанны ва Темиркъазыкъ Кавказда иш гёреген бир нече маълумат къураллары булан да байлады. Тюркия пачалыкъ маълумат агентлиги булангъы маълумат алышдырыв бизге де пайдалы болажагъына шеклик этмейбиз.

 

Патимат БЕКЕЕВА.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля