Террорчулукъгъа къаршыланы бирлигини гюню

Кёкге 39 шар учурулду

 Гьар йыл 3-нчю сентябрде савлай Россияда террорчулукъгъа къаршыланы бирлигини гюню оьтгериле.

19 йыл алда шо гюн террорчулар Беслан шагьардагъы 1 номерли школада янгы охув йылгъа багъышлангъан шатлы линейкагъа гелгенлени тутуп, 3 гюнге ювукъ сакълады. Болгъан атылтывланы натижасында тутулгъан 1100 адамдан 333-вю оьлдю, шолардан 186-ву охувчу яшлар эди. Гьар йыл янгы охув йылны башында шо вагьши ишни эсге алып, террорчулукъгъа къаршы чаралар оьтгериле.

Эсгерилген гюн Магьачкъалада жаваплы ишлердегилер ва ич ишлени къуллукъчулары террорчуланы къолундан оьлген иш ёлдашларыны эсделигине гюл байламлар салдылар.

Шолай чаралар бары да шагьарларда ва районларда оьтгерилди. Эндирейдеги 1 ва 3 номерли школаны охувчулары районну иш ишлерини бёлюгюнде болдулар, олар булан террочулукъдан гечингенлеге салынгъан эсделикни янында оьтгерилген къайгърылы чарада ортакъчылыкъ этдилер.

Шонда сёйлей туруп, Хасавюрт районну ич ишлер бёлюгюню ёлбашчысы Герей Гереев оьлген яшланы атларын бирдагъы да эсгерди ва террорчулукъгъа къаршы турувда жанын аямагъан ёлдашларыны алдында баш иегенин айтды.

Районнуда АТК масъалалагъа къарайгъан бёлюкню ёлбашчысы Исрапил Гьюсейнов террорчулукъ гьалиги заманны къазаплы ва рагьмусуз гьалы экенни айтды.

–Буссагьатгъы гьалланы гёзден гечирип къараса да, дюньяда террорчулукъ аз болмагъанны, уьстевюне, артып турагъанны гёребиз,–дей ол. –Ону къайдалары алышына ва йылдан йыл огъар къаршы турма къыйын бола.  Шону учун биз школалагъа барып, коллективлер булан ёлугъуп террорчулукъну гьакъында лакъырлашывлар юрютебиз ва шо артып гетмесин учун спорт, маданият чаралар оьтгеребиз.

Террор къоркъунчлукъгъа инг де яхшы къаршылыкъ – сакълыкъ, тергевлюк ва жаваплыкъ. Ингдеси – бары да миллет бирикмек ва террорчулукъгъа къаршылыкъны сёз булан тюгюл, иш булан гёрсетмек. Бу ишге янгыз администрацияланы, АТК-ны ва ич ишлени къуллукъчуларын тюгюл, гьатта дин къуллукъчуланы да къошма герек. Шо заманда болажакъ парахатлыкъ ва мекенлешгенлик. Дюньяда шондан артыкъ зат ёкъ.

Охувчу яшлар шиърулар охуп битгенден сонг кёкге 39 шар учурулду. Оьтген заманны ичинде террорчуланы къолундан Хасавюрт районну ич ишлер бёлюгюнде ишлейген бизин парахат яшавубуз учун 39 яш гечинген. Аллагь барысын да женнет агьлю этсин!

 

Г. КЪОНАКЪБИЕВ.