Тергевге лайыкълы гьаракат

Бугюнлерде айлана ягъыбыздагъы чакъны гьалы нечик болажагъы гьакъда маълумат береген къурумлар булан бирче Россезльхозцентр юрт хозяйство къуллукъчуланы гюзлюк ва язлыкъ чачывланы чычкъан журалы гемиривчю жанлардан къоруп сакълама тюшегени гьакъда хас кюйде буварыв этди.

 

Буварыв аграр тармакъда юрт хозяйство продукция болдурув  булан машгъул болагъан тайпаланы янындан тергевсюз къалмагъа ярамай. Неге десегиз, къышда къатты сувукълар болмагъаны саялы, бир ва кёп йыллыкъ оьсюмлюклер аврувланы ва зиянлы жанланы гьужумуну натижасында тас этивлеге тарымагъа имканлы.

Муна шо саялы да,  болмагъа имканлы заралны алдын алмакъ учун Россияны айры-айры регионларында авлакъланы, оьсюмлюклени  агротехника къуллукъларын гечге къоймайлы, агъулу дарманлар булан ишлетмеге таклиф этилине.

Россияны Россельхозцентр къуллугъу аянлашдырагъаны йимик, бу йыл язбашда чычкъан журалы гемиривчю жанланы  кёп  яйылыву Курск областда, Дагъыстанда, Ингушетияда, Алтайда, Уралда, Ставрополь, Краснодар крайларда ва шолай да уьлкебизни башгъа регионларында къаравуллана.

 

Экономика ва экология бёлюк.