Театрланы тарихини музейи

Магьачкъалада М.Горькийни атындагъы орус театрны майданында Бахрушинни атындагъы театр музейи, деген федерал оьлчевдеги проектни яшавгъа чыгъара туруп, «Дагъыстанны театр музейлерини тарихи» деген выставканы ерлешдирген. Мунда Дагъыстандагъы 12 милли театрланы тарихини гьакъында экспонатлар ерлешдирилген.

Ону ачылывунда РФ-ни маданият министерлигини музейлеге къарайгъан департаментини директору Е.Харламова, Бахрушинни музейини директору К.Трубинова, ДР-ни маданият министри З.Бутаева, Дагъыс­танны театр чалышывчуларыны союзуну председатели А. Айгумов ва оьзгелер ортакъчылыкъ этген.

«Бугюн биз Дагъыс­танны 12 милли теат­рына багъышлангъан музейни ачылывунда ортакъчылыкъ этебиз. Дагъыстанны бай тарихин, адатларын гёрсетип болагъан театрланы гьаракаты макътавгъа лайыкъ­лы. Шоланы гёрсетип болагъан шулай уьй ачылгъаны сююндюре, яш наслу мунда гележекге, оьзлени бырынгъы тарихи булан таныш болажакъгъа инанаман. Бу музей янгыз театрланы тарихин сакълап къоймай янгы тарихни бетлерин ачма, сагьналарда янгы-янгы спектакллер салма да болушлукъ этежек», – деген Елена Харламова.

 

Я. БИЙБОЛАТОВ