Спортну устасы булан ёлугъув

Гетген сонгугюн Къоркъмаскъала юртну маданият Уьюню залында районну яшёрюмлери Халкъ­ара  ябушувланы къошулчан журалары булан машгъул спортну оьзюне чери-тенги ёкъ устасы, ябушувну  ушу-саньда къайдасындан нечесе керенлер Европаны, Азияны ва дюньяны чемпиону болгъан,  «Кунг-фу ну Пачасы» деген даражалы атгъа ес Муслим Магьамматович Салихов булан ёлукъдулар.

 

Ёлугъув Хумторкъали районну физкультурагъа ва спортгъа къарайгъан Управлениесини сиптечилиги, «Бирликдеги Россия» деген партияны ерли къуллугъуну, яшёрюмлени политикасына ва маданиятгъа къарайгъан бёлюгюню якълаву булан оьтгерилди.

Ёлугъувну ача туруп район администрацияны баш касбучусу Патимат Гьажакъаева жыйылгъанланы дюньягъа аты айтылгъан кочап булан таныш этди.

Оьз гезигинде  Муслим Салихов жагьиллени къаст этип яхшы охума, тарбиялы болуп оьсме, уллугъа гьюрмет, гиччиге эдеп этип, спортну гьар ким оьзю сюеген журасы булан машгъул болуп, оьр­люклеге талпынма, жамият низамны бузмайлы аманлыкъда яшавлукъ этме чакъырды.

Оьрюм яшланы спорт школасында тарбияланагъан  гиччипавлар аты айтылгъан кочапгъа соравлар берип, рази къалдырардай жавапларына тынглагъан сонг, огъар баракалласын билдирдилер.

– Эгер де сиз спорт булан машгъул бола туруп чемпионлар болмай  къалсагъыз да, чыныгъа туруп юрекге тутгъан муратлагъа етишме, агьлюгюзню, ата юртугъузну, ана топурагъыгъызны, азиз Ватаныгъызны сакълама да, якълама да болажакъсыз,- деди Муслим Салихов олагъа тазза дегинче сингдирип насигьат бере туруп.

Хумторкъали районну башчысыны заместители Жамалутдин Юсупов  яшёрюмлер булан шулай ачыкъ, бетге-бет ёлугъувлар оьтгерип, оланы билим алма, спорт булан машгъул болма ругьландырагъаны учун спортну устасына бары да жыйылгъанланы атындан разилигин билдирди.

Физкультура ва спорт ишлеге къарайгъан бёлюкню ёлбашчысы Акъай Османов районну башчысы Айнутдин Зиявутдиновну атындан Муслимге багьалы савгъат тапшурду. Ахырында ёлугъувну ортакъчылары эсделикге сурат алдырдылар.

 

Казим КАЗИМОВ.

СУРАТДА: ёлугъувну вакътисинде.