Сигьрулу гюзню суратлай

 

 

Хумторкъали райондагъы яшланы инчесаният школалары мердешли кюйде, гьар йыл гюзде этген ишлерини гьасиллерин чыгъара. Бу йыл да яшланы сурат этмеге уьйретеген бёлюкню дарс беривчюсю, сынавлу суратчы-муаллим Интизар Керимованы ёлбашчылыгъы булан «Сигьрулу гюз» деген сурат выс­тавка онгарылгъан. Выставкагъа гюзге багъышлангъан, сигьрулу гюзню суратлайгъан 100-ден де кёп суратлар салынгъан.

 

– Бизин бёлюкде охуйгъан яшлар, аслу гьалда, сурат этив яратывчулугъу булан машгъул. Биз яшланы, янгыз сурат этмеге уьйретип къоймайбыз, оланы эстетика янындан тарбиялавуна да кёп агьамият беребиз. Сурат этив бёлюкню яшлары бизин школаны битдиргенде, инчесаниятны тармагъын танглайгъанлары да аз тюгюл. Яшланы сурат ишлерин шунда оьтгерилеген выставкалардан къайры да, школаны ичинде алдынлы ерлени алгъан яш суратчыланы-художниклени республика выс­тавкаларына да йиберебиз, — дей Къоркъмаскъаладагъы инчесаният школаны «Суратчы» деген бёлюгюню дарс беривчюсю Интизар Керимова.

Мунда салынгъан, тюслю боявлар булан этилген къужурлу суратланы выставкасына яшланы ата-аналары, юртлулар, сурат этив инчесаниятны ушатагъанлар гелип, яшланы пагьмусуна багьа берелер.

 

Жават ЗАКАВОВ