Шаир булан ёлукъдуАлдагъы гюнлерде Къарабудагъгент гимназияда директорну илму-методика ишлеге къарайгъан заместители, Дагъыстанны ат къазангъан муаллими Ругьаният Мусаеваны сиптечилиги шаир ва журналист, муаллим РФ-ни журналистлерини ва язывчуларыны союзларыны члени Насрулла Байболатов булан ёлугъув оьтгерилди. Эсгерилген ёлугъувда гимназияны 5-нчи «б» ва 5-нчи «д» класларыны охувчулары булан бирче оланы клас ёлбашчылары Маданият Исаева ва Мадина Гьажиева ортакъчылыкъ этди.

Ёлугъувну барышында Дагъыстанны яшёрюмлерини ат къазангъан насигьатчысы, Россияны умуми ва касбу билим беривюню гьюрметли къуллукъчусу, Н. Байболатовгъа анна тилден дарс берген муаллими Умусалимат Бутаева шаирни яратывчулукъ ёлда алгъан башлапгъы яратывчу абатлары гьакъда хабарлады. Бугюнлерде «Ёлдаш» газетни бёлюгюню редакторуну къуллугъунда чалыша туруп да, мактапда анна тил ва адабият дарсланы да юрютегени гьакъда да айрыча эсгерди. Шону булан бирге, яшлар учун яратагъан шаир гьисапда ол «Къарчыгъа» журналны ишине де аслам къошум этегени гьакъда айтды.Шаир булангъы жанлы лакъырлашыв охувчу яшлагъа поэзияны дюньясына гирмеге, ону яшыртгъын сырларын билмеге болушлукъ этди. Шондан сонг 5-нчи класланы охувчулары Н.Байболатовну шиъруларын охуп, ону асарларыны бирисин сагьналашдырып да гёрсетди.

Ана тилни шаир булангъы ёлугъувну къумукъ кроссвордланы чечив булан узатылды. Охувчулар кроссвордланы чечивге жагьлы кюйде къуршалды. Олай да, охувчулар бугюнлерде къолланмайгъан, демек, эсги сёзлени маъналарында англады.

Оьтгерилген ёлугъувну ахырында шаир Насрулла Байболатов охувчулагъа оьзюню янгы шиъруларын охуду. Сёйлевюн тамамлай туруп, ол ёлугъувну сиптечилерине разилигин билдирди. Ёлугъувда ортакъчылыкъ этген бары да яшлагъа оьзюню китапларын савгъат этди. Н.Изамутдинова