«Ёлдаш» газетни баш редактору Гебек Къонакъбиевни англатыву

 Сергей Меликов: «Милли аралыкъланы бузма къарайгъанлар мурадына етмеди»

Бу жуманы башында Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов дин идараланы, жамият къурумланы башчылары ва маълумат къуралланы вакиллери булангъы ёлугъувну башында 23-нчю июнда болгъан вагьшиликни къурбанларын эсгерди.

Жыйылгъанланы алдында сёйлей туруп, ол террорчулукъгъа къаршы чараланы янгыртмагъа герекни билдирди. Шо гюн болгъан иш республиканы ичинде къалмагъал салма, халкъны къоркъувда сакълап турмакъ учун этилгенни айтды.

-90-нчы йыллар бизин эсибизден таймагъан. Халкъара жинаятчы къурумлар республикагъа чапгъын этгенде, длагъыстанлылар бирлешди, бирикди ва оьзлени къаршылыгъын билдирди. Ич ишлени къуллукъчулары булан адамлар къолуна савут да алып чыкъдылар. Шу гезик де дагъыстанлылар савутдан эссе адамланы ругьу гючлю экенни гёрсетди, — деди Сергей Меликов.

Барыбызгъа да ачыкъ кюйде, шо гюнгю жинаятчылар хынаятчы ишлери булан тюрлю-тюрлю диндени юрютегенлени арасына от къуйма айланды, тек бажарылмады. Халкъ оланы налатлады.

–Бизге сакълыкъ ва тергевлюк тарыкъ, неге тюгюл де жинаятчыланы янындан гьар абатыбызда хынаятчылыкъ, адамланы оьрчюкдюрюв, питнечиликге гьитинив болма бола, — деп давам эте С.Меликов. –Динни байракъларыны салкъына да гирип, юрекдеги яман хыялларына етме къарайгъанлар бар. Эгер де алда олар ич ишлени къуллукъчуларына къаршы ишлер юрюте эди буса, гьали динчилени бир-бирине къаршы салма сюе. Террорчулукъну дин булан бир байлавлугъу да ёкъ.

Сергей Меликов шо балагьгъа къаршы ишлени гёземелдирикге этме ярамайгъанны айта туруп, энниден сонг чыгъарылажакъ гьисиллеге аслу кюйде тергев берме тюшежекни билдирди.

«Дагъыстан террорчулукъгъа къаршы» деген лозунглардан тайып, герти иш булан машгъул болма чакъырды. Шо гюн бандитлеге къаршылыкъ билдирген ич ишлени къуллукъчулары хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этегенлер булан тенг болма герекни айтды.

Экстремистчилер интернетни торун къоллап, бизге къаршы тыш пачалыкъланы вакиллерини къурчакълары болуп айланагъанны гьакъында айта туруп, ерли яшавлукъ сетлени юрютегенлер де шоланы ялгъанларына инанагъанны ва шоланы адамланы арасында яягъанны терс гёрегенин билдирди.

         Дагъыстанны муфтийи Агьмат-апенди Абдулаев шо гюнгю жинаятчылагъа «ислам террорчулар» дейгенни къабул этмейгенни билдирди. Бир динде де питне салыв, адамланы оьлтюрюв ва башгъа динлеге къаршы турмакъ арив айтылмай. Дербентде уьч дин юрюле. Олар бир-бирин англап яшайлар, бир-бирине кёмек этип туралар.

«Эгер де биревлер шо дин масъала дей буса, рази тюгюлмен, шо барыбызгъа да ортакъ масъала» деди ол.

Жыйында Магьачкъаланы ва Грозныйны архиепископу Варлаам, шолай да Дагъыстандагъы иудей жамиятыны председатели Валерий Дибияев душманлар дин аралыкълагъа питне салма къараса да бажарылмады, неге тюгюл герти дослукъну бузма бир гюч де болмайгъанны айтдылар. Шо гюнлерде къайсы динде экенге къаралмады, бары да халкъ жинаятчылагъа къаршылыгъын билдирди.

Шо къайгъылы гьал бизин бирикдирди, аралыкъланы бузма, уьч де динни юрютегенлени арасында питне салма бажарылмады, неге тюгюл дагъыстанда биз бир агьлю йимик яшайбыз, бизин бир элибиз, бир оюбуз, бир маданиятыбыз ва бир гележегибиз бар. Барыбыз да парахатлыкъ болсун деп къаст этме герекбиз.

 

Гебек КЪОНАКЪБИЕВ.