Сергей МЕЛИКОВ: «Милли аралыкъланы бузма бажарылмады»…

Бу жуманы башында Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов дин идараланы, жамият къурумланы башчылары ва маълумат къуралланы вакиллери булангъы ёлугъувну барышында 23-нчю июнда болгъан вагьшиликни къурбанларын эсгерди. Жыйылгъанланы алдында сёйлей туруп, ол террорчулукъгъа къаршы чараланы янгыртмагъа герекни билдирди. Шо гюн болгъан иш республиканы ичинде къалмагъал салма, халкъны къоркъувда сакълап турмакъ учун этилгенни айтды.

– 90-нчы йыллар бизин эсибизден таймагъан. Халкъара жинаятчы къурумлар республикагъа чапгъын этгенде, дагъыстанлылар бирлешди, бирикди ва оьзлени къаршылыгъын билдирди. Ич ишлени къуллукъчулары булан адамлар къолуна савут да алып чыкъдылар. Шу гезик де дагъыстанлылар савутдан эсе адамланы ругьу гючлю экенни гёрсетди, — деди Сергей Меликов.

Барыбызгъа да ачыкъ кюйде, шо гюнгю жинаятчылар хынаятчы ишлери булан тюрлю-тюрлю динлени юрютегенлени арасына от къуйма айланды, тек бажарылмады. Халкъ оланы налатлады.

– Бизге сакълыкъ ва тергевлюк тарыкъ, неге тюгюл де жинаятчыланы янындан гьар абатыбызда хынаятчылыкъ, адамланы оьрчюкдюрюв, питнечиликге гьитинив болма бола, – деп давам эте С.Меликов. – Динни багьана этип, юрекдеги яман хыялларына етме къарайгъанлар бар. Эгер де алда олар ич ишлени къуллукъчуларына къаршы ишлер юрюте эди буса, гьали динчилени бир-бирине къаршы салма сюе. Террорчулукъну дин булан бир байлавлугъу да ёкъ.

Сергей Меликов шо балагьгъа къаршы ишлени гёземелликге этме ярамайгъанны айта туруп, энниден сонг чыгъарылажакъ гьасиллеге аслу кюйде тергев берме тюшежекни билдирди.

«Дагъыстан террорчулукъгъа къаршы» деген чакъырывлагъа аркъа таяп сакълыкъны унутма  тюшмей. Шо гюн бандитлеге къаршылыкъ билдирген ич ишлени къуллукъчулары хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этегенлер булан тенг болма герекни айтды.

Экстремистчилер интернетни торун къоллап, бизге къаршы тыш пачалыкъланы вакиллерини барчы-гелчилери болуп айланагъанны гьакъында айта туруп, ерли яшавлукъ сетлени юрютегенлер де шоланы ялгъанларына инанагъанны ва шоланы адамланы арасында яягъанны терс гёрегенин билдирди.

Дагъыстанны муфтийи Агьмат-апенди Абдуллаев шо гюнгю жинаятчылагъа «ислам террорчулар» дейгенни къабул этмейгенни билдирди. Бир динде де питне салыв, адамланы оьлтюрюв ва башгъа динлеге къаршы турмакъ арив айтылмай. Дербентде де уьч дин юрюле. Олар бир-бирин англап, бир-бирине кёмек этип яшайлар.

«Эгер де биревлер шо дин масъала дей буса, рази тюгюлмен, шо барыбызгъа да ортакъ масъала», – деди ол.

Жыйында Магьачкъаланы ва Грозныйны архиепископу Варлаам, шолай да Дагъыстандагъы иудей жамиятыны председатели Валерий Дибияев душманлар дин аралыкълагъа питне салма къараса да, бажарылмагъанны, неге тюгюл герти дос­лукъну бузма бир гюч де болмайгъанны айтдылар. Шо гюнлерде ким къайсы динде экенге къаралмады, бары да халкъ жинаятчылагъа къаршылыгъын билдирди.

Шо къайгъылы гьал бизин бирикдирди, аралыкъланы бузма, уьч де динни юрютегенлени арасында питне салма бажарылмады, неге тюгюл дагъыстанда биз бир агьлю йимик яшайбыз, бизин бир элибиз, бир оюбуз, бир маданиятыбыз ва бир гележегибиз бар. Барыбыз да парахатлыкъ болсун деп къаст этме герекбиз.

 

Гебек КЪОНАКЪБИЕВ.