Сайлавлагъа 100 процент гьазирлик болдурулгъан

Сайлавлагъа 100 процент гьазирлик болдурулгъан    Набиюлла Магомедов
   


Март айны 17-си.


 Буйнакс шагьарда шагьар администрацияны алдындагъы майданда жанланыв гьис этиле. Бугюн мунда юртлардан гелген фермерлер оьзлени продукциясын сата. Алывчулар чы кёп тюгюл, тек ярмарка оьзюню ишин кюте. Шагьар администрацияны ичине гиремен. Территория сайлав комиссия 4-нчю этажда ерлешген.


Комиссияны председателини кабинетинде сайлавлагъа гьазирлик иш юрюлюп тура. Комиссияны председатели Алиев Агьмат Дибирмагьамматович магъа берген баянлыкъгъа гёре тангала оьтгерилежек сайлавлагъа гёре бары да гьазирлик болдурулгъан.


Буйнакск шагьарда сайлавчуланы списогуна гирегенлени санаву 37 мингге ювукъ адам бар. Участкаланы санаву 24. Олар школаларда, оьзге тюрлю охув ожакъланы биналарында ерлешген.
Ленинни атындагъы орамдагъы гимназияны ичинде 0258 номерли сайлав участкада мен баргъан заманда, сагьат 11 вакъти болгъандыр, сайлавлар оьтгерилежек уьй онгарылып тура эди. Битген эди деп айтса да ярай. Бугюн, сонгугюн де яшлар охуй, ону учун да гьазирлик ерине етишип битмеген. Участка сайлав комиссияны председатели Мусаев Мухума Шайхамаевич билдирген кюйде бары зат гьазир. Тангала сайлавлар отгерме бары да онгайлыкълар болдурулгъан.


Буйнакск район администрацияда да  территория сайлав комиссияны председатели Магьамматов Иса Магьамматович булан ёлукъдум. Ол да эсгерген кюйда районну 22 де юртунда, 34 участка сайлав комиссиялар бар. Сайлавчуланы санаву районда 47 минг 407 адам. Сайлав бюллетенлер гьазир этилген. Сайлавчулар тавуш береген ерлер компьютер техника булан ясандырылгъан. Ярыкълар сёнюп къалса да ишлеме гьазир турагъан ток чыгъарагъан генераторлар салынгъан.
Буйнакск шагьардан 7 чакъырым аридеги Тёбенкъазаныш юртда сайлавлагъа 4 сайлав участкалар гьазирленген. Уьчюсю школаларда, бириси юртдагъы маданият Къаласында. Мен маданият Къаланы алдына гелгенде мунда «субботник» этип турагъан адамлагъа къаршы болдум. Оланы арасында юрт администрациясыны башчысы Камиль Умаханов да бар эди. Ол берген баянлыкъгъ гёре де юртдагъы сайлав участкалар сайлавларда тавуш берме гелгенлени къабул этмек учун толу кюйде гьазир.