Россияны Игитине эсделик ачылды

9-нчу августда Магьачкъаладагъы Дёргели орамда ерлешген 4 номерли кёп къабатлы уьйню янында жанланыв бар эди. Бу уьйде, шонда яшагъан Россияны Игити Тулпар Мусалаевни атын эсгерип мармар эсделик ачылды. Шо агьвалатгъа багъышлангъан чарада Магьачкъаланы башчысы Юсуп Умавов ва шагьар администрацияны жаваплы къуллукъчулары ортакъчылыкъ этди.

Тулпар Мусалаев яш заманындан берли спорт булан машгъул улан юмурукъ ва тутушуп ябушувлардан спортну устасына ерли гётерилген. Хасавюртда 5 номерли школаны битдиргенде Тулпар Къазандагъы танк училищеге тюше. Шондан сонг 2 йыл Мычыгъыш республикада къуллукъ эте. 2008-нчи йылда Владикавказгъа чыгъарыла ва Къыбла Осетиядагъы дав агьвалатларда ортакъчылыкъ эте.

2014-нчю йылда хас асгер тапшурувну кютгени учун ротаны командири капитан Тулпар Мусалаевге Россияны Игити деген ат бериле. 2015-нчи йылда майор Тулпар Мусалаев 58-нчи армияны штабына чыгъарыла. Артындагъы йыл учениягъа барагъан ёлда хатабалагьдан гечине.

Жыйылгъанланы алдында сёйлеген Магьачкъала шагьарны башчысы Юсуп Умавов шолай уланны тарбиялагъаны учун ата-анасына баракалла билдирди.

– Биз бугюн хас асгер тапшурувну кютгени учун Россияны Игити деген оьр ат берилген Тулпар Мусалаевни атын даимлешдирмек учун жыйылгъанбыз, – дей Ю.Умавов. – Огъар 32 йыл бола эди. Ол, башгъа дагъыстанлылар да йимик, Ватан учун жанын-къанын къызгъанмагъан, оьзюне тапшурулгъан борчну уьстюнлю кюйде кютген. Биз ону атын даим де юреклерде сакълажакъбыз. Шолай къоччакъ уланлар оьсюп гелеген яшёрюмлер учун Ватанын нечик сакълама ва якълама, ана элин нечик сюйме герекни уьлгюсю болуп токътай. Олар – бизин оьрлюгюбюз ва оьктемлигибиз.
Тулпарны атасы Оздемир Мусалаев оьзюню сёйлевюнде Ватанны якълай туруп жанын бергенлени атларын даимлешдирмек учун школалагъа ва орамлагъа къойма герекни айтды.

– Олар Ватанын якълап, халкъын сакълап, оьсюп гелегенлени гележеги учун жанын берип гетелер. Биз шону даим де эсде сакълама герекбиз, – деди ол ва жыйылгъанлагъа баракалла билдирди.
Жыйынны ахырында эсделикге гюллер салынды.