Россияны гюнюнде…

Белгили экени йимик, гьар йыл 12-нчи июнда бизин уьлкеде пачалыкъ байрам гьисапда Россияны гюню белгиленип геле. 1990-нчы йылда бизин пачалыкъны харлысызлыгъыны декларациясын къабул этгени булан байлавлу оьтгерилеген шо гюн торайып гелеген яш нас­луну патриот ругьда тарбияламакъ баш мурады болуп токътайгъан кёп тюрлю гьаракатлар юрюле. Бизин уьлкени пачалыкъ белгилерин алгъышлап, тувуп оьсген элге, Ватангъа абурсый этивню гьислерин уятмагъа болушлукъ этмеге болагъан гьаракатланы оьтгеривге, мердешленип гелеген кюйде, йылдан-йылгъа агьамият берилип геле.

Шо гюн, уьлкени оьзге регионларында йимик, бизин республикада да гьар тюрлю тармакъларда чалышагъан йылларында мекенли оьрлюклеге етишген касбучулагъа, олай да Ватангъа аминлигин сакълап, ватандашлыкъ борчун кюте туруп, къоччакълыкъ ва игитлик гёрсетген асгер къуллукъчулагъа гьакимлик къурумларыны янындан тийишли тергев бериле.

Шолай, Россияны гюнюню алдында, демек, июн айны 11-нде,  «Россия – моя история» деген тарихи паркында ДР-ни Башчысы Сергей Меликов  гьар гюн дегенлей жанлы кюйде къаст этип чалышагъан дагъыстанлылылагъа Россияны ва Дагъыстанны пачалыкъ савгъатларын тапшурду.

– Бизин пачалыкъны аслу байрамыны алдындагъы гюн «Россия – моя история» деген тарихи паркында бизин жыйылмакълыгъыбызны  уллу маънасы  бар. Нечик де, мунда абат алып,  гьар ким де минг йыллардан да артыкъ вакътини ичинде бизин уьлке оьтген тарихи ёлну айрыча сезмеге бола. Болуп гетген агьвалатланы агьамиятлыгъын ачыкъ кюйде гьис эте. Россияны тарихинде оьтген гьар йыл да уьстюнлюклер  булан гелсе де, бир-бир агьвалатлар бизин талчыкъмагъа борчлу этсе де, о – бизин ортакъ къысматыбыз. Бизин уьлкени азатлыгъын  якълагъан, ону  аякъгъа  тургъузгъан, байлашдырып, бизге варисликге къоюп гетген, бизге  Ватанын сюймеге уьйретген  аталарыбызны, уллаталарыбызны  къысматы. Шо саялы  бизин уьлкени тарихини бир  бетин де, о  ярыкълы болса да, къайгъылы  болса да, унутмагъа гьакъыбыз ёкъ, – деди Сергей  Меликов.

Шо гюн  савгъатлангъанланы арасында асгер къуллукъчулар, маданият тармагъыны къуллукъчулары, муаллимлер, кёп яшлы аналар, гьар тюрлю гьаракатлагъа гёнгюллю кюйде къуршалгъанлар ва кёп оьзгелери бар эди.

Шолай, Сергей Меликов Украина  бойда  юрюлеген  хас  асгер гьаракатгъа къуршалгъан Азамат Мамаевни, Гьажимурат Къазанбиевни ва Агьмат Магьамматовну «Дагъыстан Республиканы алдындагъы  къуллукълары  учун» деген  орденлер булан савгъатлады. Гьажиевни атындагъы заводда 74 йылны узагъында загьмат тёкген Юсуф Наги-Заде де шолай  савгъатгъа ес болду.   Дагъыстанны «Гьюрметлев белгиси» деген орденини уьчюнчю даражасы кёп яшлы ана Жамилат Загьирбековагъа берилди. Магьачкъаладагъы Суратлав  саниятыны музейини директору Салигьат Гьамзатова «Россияны маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу» деген  атгъа лайыкълы  болду.

Шондан къайры да, Сергей Меликов ДР-ни Гьукуматыны  председатели Абдулмуслим Абдулмуслимовгъа, олай да Пачалыкъ Думаны депутатлары Солтан Гьамзаевге ва Артём Бичаевге Дагъыстанны «Гьюрметлев белгиси» орденлерин тапшурду.

Алдындагъы гюнлерде Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов «Алдынлыланы гьаракаты» деген Бютюнроссия бирлешивюню  къасты булан яшавгъа чыгъарылагъан «Биз – Россияны ватандашларыбыз» деген проектни оьлчевюнде  оьзлеге 14 йыл  тамамлангъан яшёрюмлеге бизин уьлкени ватандашларыны паспортларын тапшурду.

Шо гьакъда айта туруп, бизин республиканы бары да дегенлей  шагьарларында ва юртларында Россияны гюнюне багъышлангъан гьаракатлар оьтгерилегенин айрыча эсгермеге тюше.  Дагъыстанны  маданият министр­лигини прес-къуллугъу бизге билдирегени йимик, шо гюнгю бир-бир гьаракатлар Интернетни имканлыкъларындан пайдаланып да юрюлген.

 

Насрулла БАЙБОЛАТОВ.