Россия Федерацияны Конституциясыны гюнюн къаршылавгъа

1993-нчю йыл оьтгерилген референдумгъа гёре РФ-ни Конституциясы къабул этилди. Шо гюнден башлап, Конституцияны гюню Россияны инг де маъналы пачалыкъ байрамларыны бириси гьисаплана. Конституция – пачалыкъны Аслу Закону – Россияны бары да ихтиярланы якълав низамыны кюрчюсю. Башгъа бары да законланы маънасы ва тизими де ондан гьасил бола.

Конституция къабул этилген сонг, документге бир нече алышынывлар этилген. Шоланы аслу ва ахырынчыларыны бириси – «Россия Федерацияны Президенти яшыртгъын тавуш берив булан, умуми ва тувра сайлавланы натижасында 6 йылгъа сайлана» (алда 4 йыл эди) ва «Пачалыкъ Дума беш йылгъа сайлана» (алда 4 йыл эди). Шо къошум 2008-нчи йыл 30-нчу декабрде этилди.

1990-нчы йылланы ахырында Россияны Конституциясы, азында, эки политика кризисни башдан гечирди ва шо гьаллардан абурлу кюйде чыкъды. Ондан алда РСФСР-ни Конституциясы 1918-нчи йылда къабул этиле. 1924-нчю йылда СССР-ни биринчи Конституциясы, 1936-нчы йылда СССР-ни экинчи ва 1977-нчи йылда, халкъарада айтыла­гъан кюйде, оьсюв токъталгъан девюрню Конституциясы чыкъды. Шо Конституция Совет Союз тозулгъунча яшав сюрюп турду.

Россияны Конституциясы – Россия пачалыгъыны демократия оьсювюню мекенли кюрчюсю. О яхшы муратланы эсгерив болуп къалмай, мекенли ва тувра ишлейген документ. Конституция уьлкени гьар ватандашы биринчи билме герек закону бола. Неге десе, законну еринде къолламакъ – оьсген жамиятны яшавуну низамы, ону сан янын гётереген къурал.

Уьлкени Аслу Закону кёп юкъкъа териден этилген къызыл тюслю жылтлы, Россияны гюмюш герби салынгъан ва уьстюне «Россия Федерацияны Конституциясы» деп язылгъан китапгъа сыйышдырылгъан. Уьлкени Аслу Законуну биринчи китабы шолай онгарылгъан. Россия Федерацияны Президентини инаугурациясына чыгъарылгъан Конституция Кремлде, пачалыкъны башчысыны библиотекасында сакълана.

Конституция къабул этилген гюн – 12-нчи декабр ишлемейген гюн болуп турду. Амма 2004-нчю йыл декабрни 24-нде РФ-ни Загьмат кодексине Пачалыкъ Дума этген алышынывда шо гюн ишлейген гюн бола. Буса да, 12-нчи декабрде савлай уьлкеде белгили агьвалатгъа багъышлангъан шатлы чаралар оьтгериле. Айрокъда кёп чаралар маданият ва билим берив ожакъларда оьтгериле: «дёгерек столлар», выставкалар, байрам митинглер ва концертлер бола.

Россия Федерацияны гюнюне багъышлангъан шатлы жыйын Дагъыстан Республикада гьар йыл оьтгериле.Политика бёлюк.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля