Президент къуллугъуна тюшдю

7-нчи май. Москва. Кремльни уллу залында Владимир Владимирович Путин Россияны Президенти гьисапда ант этип къуллугъун башлай туруп, Россияны ва ону халкъларын якъламакъ ва олар учун къуллукъ этмек оьзюне тюшген оьр борч деп сёйледи.

Владимир Путин – гележек алты йылгъа Россияны Президенти. Ону къысгъаракъ сёйлевюнде аслу масъалалар эсгериле: «Россияны къысматын биз оьзюбюз, бугюнгю ва гележек наслулар учун янгыз оьзюбюз. Белгилежекбиз, биз оьсдюрме ва тарбиялама герек наслу – Россияны гючюн, къуватын артдыражакъ наслу. Оьзлени намуслу иши булан уьлкебизге пайда этген ва ону къаны-жаны булан сюегенлени биз алгъа, пачалыкъны юрютюп болагъан оьр къуллукълагъа гётерме герекбиз. Сав дюньяда биз оьз ишлерибизни оьзюбюз юрютюп болагъан даражагъа етишме герекбиз. Гьалиги къыйынлыкълардан ­оьтюп, биз дагъы да гючлю болажакъбыз. Россияны Пачалыкъ къурулуву камилли болма  ва алгъа барывну имканлыкъларын тувдурма герек. Россия минг йыллыкъ тарихини ва оьр даражада оьрлюк­лени алып юрюген ата-бабаларыбызны алдында жавап берме гьазир. Гертиден де оьр даражалагъа етишме янгыз халкъ булан бирликде бажарыла. Гележек он йыллагъа оьсювню ёлларын белгилеме герек. Биз бирикген ва зор халкъбыз. Къыйынлыкълардан оьтюп бары да умутлагъа етишежекбиз. Биз бирликде уьст гележекбиз!»

 

Я. БИЙДУЛЛАЕВ.